Please select your page

Cíl výzkumu:

Navrhnout model náhradní rodinné péče pro zdravotně znevýhodněné děti v ČR na základě zjištění o náhradní rodinné péči pro zdravotně znevýhodněné děti v Dánsku, Anglii a popisu současného systému náhradní rodinné péče o zdravotně znevýhodněné děti v ČR (doporučení nastavení systému, kompetencí aktérů, návrhy nových přístupů).

Výzkum v České republice

Obsah výzkumu:

 • Rozhovory s krajskými a ministerskými úředníky a s náhradními rodinami
 • Shromáždění a analýza dostupných textů a dokumentů a statistických dat k tématu
 • Analýza potřeb náhradních rodin pečujících o zdravotně znevýhodněné děti
 • Analýza současného rámce náhradní rodinné péče pro zdravotně znevýhodněné děti v ČR

Výsledky výzkumu:

Výzkum v Dánsku, Anglii a Rakousku

Obsah výzkumu:

 • Rozhovory s odborníky z relevantních institucí a s rodinami v každé zemi
 • Shromáždění a analýza dostupných textů a dokumentů k tématu
 • Analýza vývoje přístupu k péči o zdravotně znevýhodněné děti v náhradní rodinné péči, 
          filozofie systému
 • Analýza současného stavu péče o zdravotně znevýhodněné děti v náhradní rodinné péči, 
          na úrovni legislativy i praxe, role aktérů, poskytování služeb aj.

Výsledky výzkumu:

Model náhradní rodinné péče pro děti se zdravotním znevýhodněním

Model náhradní rodinné péče pro děti se zdravotním znevýhodněním vznikl na základě zjištěných informací z realizovaných výzkumů na téma zdravotně znevýhodněné děti v České republice i zahraničí. Dokument zpřehledňuje jednotlivé problémy v systému a současně přináší návrhy konkrétních řešení.

Model náhradní rodinné péče pro děti se zdravotním znevýhodněním je určen pro debatu odborné, laické i politické veřejnosti.

Cíl výzkumu:

Navrhnout model podpory osvojitelských rodin na základě zjištění z fungování osvojení v Dánsku, Anglii a popisu současného stavu osvojení v ČR (doporučení nastavení systému, kompetencí aktérů, návrhy nových přístupů).

Výzkum v České republice

Obsah výzkumu:

 • Rozhovory s krajskými a ministerskými úředníky a s osvojitelskými rodinami
 • Shromáždění a analýza dostupných textů a dokumentů a statistických dat k tématu
 • Analýza potřeb osvojitelských rodin
 • Analýza současného rámce osvojení v ČR

Výsledky výzkumu:

Výzkum v Dánsku, Anglii a Rakousku

Obsah výzkumu:

 • Rozhovory s odborníky z relevantních institucí a s rodinami v každé zemi
 • Shromáždění a analýza dostupných textů a dokumentů k tématu
 • Analýza vývoje přístupu k osvojení, filozofie systému
 • Analýza současného stavu osvojení na úrovni legislativy i praxe, role aktérů, poskytování služeb

Výsledky výzkumu:

Model osvojování

Model osvojování vznikl na základě zjištěných informací z realizovaného výzkumu na téma osvojení a oponentur expertní skupiny (odborníci pro oblast rodinného práva). Jedná se o návrh na změnu systému osvojení v ČR.

Předkládaný dokument zpřehledňuje jednotlivé problémy v systému a procesu osvojování a současně přináší návrhy konkrétních řešení. Především ale přichází s představou, jak by měl vypadat rámec a proces osvojování dětí v mimorodinných adopcích.

Model vychází ze čtyř principů:

 1. Smyslem mimorodinného osvojení je primárně naplnění zájmů dítěte.
 2. Mimorodinné osvojení je jedním ze způsobů sociální-právní ochrany, jak dítěti zajistit trvalé rodinné prostředí.
 3. Pravidla sociálně-právní ochrany se vztahují na všechny případy mimorodinných osvojení.
 4. Mimorodinné osvojení je celoživotní proces, který nekončí právním aktem osvojení.

Model osvojování je určen pro debatu odborné, laické i politické veřejnosti.

pdfModel_osvojovani976.58 KB

Výzkum současné praxe v náhradní rodinné péči v Dánsku, Polsku, Velké Británii a Slovenské republice byl zahájen v listopadu 2011.

Hlavní důvody výběru zemí:  

 • Dánsko – propracovaný a statisticky zajímavý systém náhradní rodinné péče
 • Polsko – stát východního bloku podobný České republice
 • Velká Británie – dokonale rozpracovaný systém náhradní rodinné péče, který zásadně ovlivnil 
          vznik novely zákona v České republice
 • Slovenská republika – kulturní a historické souvislosti České republiky a Slovenské republiky

Témata výzkumu:

 • služby dostupné náhradní rodině,
 • standardy služeb,
 • způsob získávání pěstounů a osvojitelů, motivace pěstounů,
 • přechod/adaptace dítěte,
 • deinstitucionalizace systému,
 • příklady dobré praxe a případné vytipování metodik souvisejících s touto praxí.

Obsah výzkumu:

 • shromáždění a analýza dostupných dat za jednotlivé země, výzkumů, teoretických studií 
          a informací o systému náhradní rodinné péče,
 • právní analýza systému,
 • rozhovory s odborníky, rodinami, neziskovými organizacemi,
 • postoje veřejnosti k náhradní rodinné péči.

Výsledky výzkumu:

pdfMonografie Náhradní péče o děti v Dánsku, v Anglii a Walesu, na Slovensku a v Polsku1.64 MB rozebírá a shrnuje hlavní části zahraničního výzkumu – právní a sekundární analýzu systému NRP a omnibusové šetření, které jsme provedli v každé z těchto zemí.
pdfTransformácia náhradnej starostlivosti o děti na Slovensku po roku 19892.3 MB
pdfZávěrečná zpráva o zahraničním výzkumu681.29 KB

Výzkum současné praxe v náhradní rodinné péči v České republice byl zahájen v lednu 2013.

Cíl výzkumu:

Zmapování zkušeností účastníků se systémem náhradní rodinné péče v průběhu celého procesu – od přípravy na přijetí dítěte přes přechod a adaptaci dítěte v nové rodině, vývoj dítěte až po osamostatnění se, případně po dospělý věk. Hlavní důraz bude kladen na „ostrůvky podpory“ (služby), které byly, či nebyly dětem a rodinám poskytnuty.

Dalším výzkumným záměrem je identifikace potřeb dětí a náhradních rodin. Podstatou je zjistit, o jaké potřeby jde, a současně zmapovat postavení jednotlivých účastníků poskytujících podporu/služby (vzájemná výpomoc náhradních rodin, neziskový sektor, reprezentanti státní správy – OSPOD).

Obsah výzkumu:

Výzkum praxe náhradní rodinné péče a zkušenosti aktérů s touto praxí

 • Aktuální zkušenosti aktérů se systémem náhradní rodinné péče – rodiny, děti, 
          neziskové organizace, sociální pracovnice
 • Právní analýza systému včetně historického vývoje (1990–2013)
 • Přehled výzkumů realizovaných v České republice (1990–2012)
 • Aktuální postoje veřejnosti k náhradní rodinné péči

Výsledky výzkumu: