Please select your page

Partnerskou organizací pro projekt je ALTER EGO – institut pro podporu vzdělanosti z.s. (více na www.alterego.cz).
Termín realizace projektu je 7/2021 – 12/2022.

Hlavním projektovým záměrem je vybudovat víceúčelovou, široce dostupnou a prakticky využitelnou, a hlavně dlouhodobě udržitelnou platformu pro systematický osobnostní a profesní (sebe)rozvoj pracovníků doprovázení, postavenou na srozumitelné a inspirující filozofii.

Součástí projektového záměru je poukázat napříč celým systémem a strukturou sociálně-právní ochrany dětí v ČR (MPSV, Krajské úřady, OSPOD, fyzické či právnické osoby, pověřené výkonem sociálně-právní ochrany dětí) na šíři a rozsah multioborových kompetenčních požadavků a nároků na výkon profese "pracovníka doprovázení pěstounských rodin". A v návaznosti na to akcentovat potřebnost zajištění odpovídající specializované a cílené podpory těchto pracovníků ve smyslu vzdělávání, supervize, terapeutického poradenství, ev. terapie atp. Spolu s tím ale také ukázat, kde jsou hranice této profese a tím vymezit relevantní a legitimní očekávání od jejího výkonu jak ze strany systému SPOD, tak ze strany doprovázených náhradních rodin. Smyslem plošného šíření samotné myšlenky, na které stojí předkládaný projekt, je též snaha o zvýšení vnímané prestiže této profese.

Projekt v maximální míře využije vytvořené výstupy projektu Kompetenční model doprovázejícího pracovníka, který realizovala organizace Rozum a Cit, zreviduje jejich aktuální platnost, aktualizuje je a inovuje. Zmiňovaná platforma by se měla stát využitelným nástrojem pro všechny pracovníky doprovázení.

Cíle projektu:

 • Revize projektových vstupů (kompetenční model, hodnotící škály, on-line aplikace pro hodnocení úrovní rozvoje definovaných kompetencí), posouzení jejich aktuální platnosti a relevance, aktualizace, inovace a rozšíření.
 • Revize projektových vstupů (vzdělávací programy), jejich aktualizace, inovace a rozšíření. Akreditace 5 původních programů, pilotně ověřovaných v rámci projektu Kompetenčního modelu 1 u MPSV a MŠMT ČR.
 • Vytvoření nového specializovaného vzdělávacího programu č. 6 (pracovní název: "Pracovní styly a hnací síly (drivery)". Akreditace programu u MPSV a MŠMT ČR.
 • Oslovení všech doprovázejících organizací a dalších osob a institucí s pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v ČR s nabídkou navázání projektové spolupráce; zapojení organizací do projektových aktivit.
 • Implementace inovované aplikace pro hodnocení úrovní rozvoje definovaných kompetencí v organizacích.
 • Pilotní realizace on-line vzdělávání dvou vzdělávacích programů (redesignovaný program č. 5 "Komunikační dovednosti" a nový vzdělávací program č. 6 "Pracovní styly a hnací síly (drivery)".
 • Aktualizace a rozšíření metodiky pro práci s rozšířeným a inovovaným kompetenčním modelem.
 • Zpřístupnění specializované platformy pro rozvoj pracovníků doprovázení náhradních rodin.
 • Seznámení odborné veřejnosti z oblasti SPOD se záměry projektu.
 • Zmapování vnímání role doprovázejících pracovníků ve smyslu očekávaných kompetencí a předpokladů pro výkon této profese ze strany orgánů státní správy, resp. úřadů zabývajících se agendou SPOD (dotazníkové šetření).
 • Prezentace dílčích výsledků a celkových výstupů projektu.

Bližší informace naleznete na www.centrumpodpory.cz.