Please select your page
Charita není PR

Primárním cílem charitativní činnosti Nadace Sirius je snaha pomoci, nikoliv záměr získat za dobročinné jednání jakoukoliv kompenzaci, například v podobě propagace nebo pozitivního PR. Ve skutečné charitě musí jít vždy o vnitřní potřebu, ne o snahu zviditelnit sebe samotné. Výjimkou jsou situace, kdy je cílem motivovat další dárce, avšak i zde musí být zachováno pravidlo, že nejde o popularizaci k vlastnímu prospěchu. PR samotné nadace vytváříme v souladu s výše uvedeným principem – tedy nikoli k proplánovanému zvýhodnění, ale v zájmu vytváření dobrého jména u laické i odborné veřejnosti. Dobré jméno nadace umožňuje získávat širší podporu pro projekty nadace.

Důsledné projektové řízení

Veškeré realizované aktivity Nadace Sirius se řídí principy projektového řízení. Jsou zpracovávány finanční plány a detailní harmonogramy aktivit, dochází k jejich pravidelnému sledování a vyhodnocování a jsou jasně definovány cíle a výstupy jednotlivých aktivit. Rovněž se průběžně vyhodnocují rizika a sleduje se efektivní nakládání s finančními i lidskými zdroji.

Dary se nepoužívají na úhradu nákladů nadace, všechny směřují do jednotlivých projektů

Případné dary poskytnuté Nadaci Sirius třetími osobami jsou v plné výši přerozdělovány mezi realizátory projektů v rámci grantových řízení nebo v rámci udělení přímých grantů. Provozní náklady samotné nadace jsou hrazeny vždy a zásadně pouze z příspěvků zakladatelů.

Zaměření na projekty se systémovým významem

Nadace Sirius se svojí činností zaměřuje na projekty, jejichž realizací se napomáhá k hledání systémových a koncepčních změn v dané oblasti.

Primární působení na rozum, nikoliv na city

Nadace Sirius při oslovování dárců a podporovatelů vždy primárně využívá racionální argumentaci, nikdy nesklouzne k citovému vydírání. Případná emotivita takové komunikace slouží pouze k posílení či lepšímu pochopení racionálních argumentů.

Transparentnost

Nadace Sirius informuje o své činnosti pravdivě a pravidelně. Ve vztahu k jiným organizacím jedná vždy čestně a transparentně.