Please select your page

Nadace Sirius nabízí možnost podpory projektů zaměřených na vznik a rozvoj na důkazech založených intervenčních programů pro závažně ohrožené rodiny s dětmi v Ústeckém a Libereckém kraji (tj. aktuálně pouze v těchto krajích).

Cílem oznámení je transparentně deklarovat zájem nadace podpořit vznik nebo zavedení na důkazech založených intervenčních programů pro ohrožené děti a jejich rodiny v Ústeckém a Libereckém kraji. Tím chceme přispět ke zkvalitnění péče o ohrožené děti v daných regionech a vytvořit zkušenosti případně přenositelné po celé ČR.

CÍLE GRANTOVÉ PODPORY

  • Podpořit vznik a rozvoj kvalitních a dostupných intervenčních programů založených na důkazech a zaměřených na řešení problému dítěte/rodiny, především na zvyšování kompetencí rodiny, v daném regionu
  • Podpořit vznik a rozvoj systematického sledování a vyhodnocování úspěšnosti podpořených intervenčních programů v daném regionu

Nadace Sirius touto svou aktivitou usiluje mj. o podporu cílů a aktivit Iniciativy Pro dítě 21. Iniciativa Pro dítě 21 je otevřená platforma zastřešující projekty, které jsou zaměřené na ohrožené děti a jejich rodiny, a které stojí na principech interdisciplinární spolupráce, přístupu založeného na vědeckých důkazech, přístupu směřujícího k řešení problémů a přístupu zohledňujícího trauma.

Podrobnosti o možnostech podpory na důkazech založených intervenčních programů ze strany Nadace Sirius naleznete
v dokumentu pdfOznámení Nadace Sirius o možnosti podpory na důkazech založených intervenčních programů329.92 KB. Pozornost prosím věnujte zejména požadavkům na kritéria kvality projektu, žadatele a intervenčního programu.

Cílem intervenčních programů má být zvýšení rodičovských kompetencí odpovídajících řešenému problému, včetně vyhodnocení míry změny v kompetencích rodičů dítěte. Intervenční program musí být založen na již existujících evidence-based zkušenostech, studiích, metodikách či vědeckých poznatcích. Program musí využívat již exitující české nebo zahraniční know-how, být vystavěný v souladu s aktuálními vědeckými poznatky a explicitně deklarovat své teoretické ukotvení (jaký existuje důvodný předpoklad, že by měl fungovat).

Žádosti je možné podávat průběžně kdykoliv, a to s počátkem od 3. 3. 2022. Každý projekt je posuzován a řešen individuálně na základě předloženého projektového návrhu/záměru a poté rozpracované žádosti. Pro prvotní kontakt není stanoven žádný předepsaný formulář. Poskytovatel by ale měl mít vyjasněno co, jak a proč chce dělat, aby mohl ve spolupráci s pracovníky nadace tuto svou vizi/nápad dále rozvinout a strukturovat. Oslovení směřujte na projektovou manažerku Kamilu Badovou na e-mailu  nebo telefonním čísle 606 704 739.