Please select your page

Termín realizace: 2019 – projekt stále probíhá
Projektoví manažeři: Kateřina Blažková, Kamila Badová, Roman Petrenko

Mezi děti ohrožené násilím, týráním, zneužíváním a zanedbáváním řadíme rovněž děti ohrožené násilím v blízkých vztazích, rozvodovými traumaty a všemi dalšími závažně ohrožujícími formami zacházení.

Tyto jevy představují závažný celospolečenský problém s výraznými dopady na každé zasažené dítě a dlouhodobými následky pro společnost jako celek. Funkční rodina je základním předpokladem zdravého vývoje dítěte a je proto potřeba rodiny maximálně podporovat, společnost si ale musí umět poradit také s případy, kdy nejbližší osoby dítěte jeho vývoj či zdraví ohrožují.

Doposud realizované aktivity:

1. Příručka pro praktické lékaře pro děti a dorost (PLDD) „Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě v ordinaci PLDD. Doporučení pro praxi

2022

Příručka vznikla za spolupráce OSPDL ČLS JEP, SPLDD ČR a řady českých odborníků. Zaměřuje se na včasnou detekci dětí ohrožených týráním, zneužíváním a zanedbáváním, která je, jak ukazují každodenní zkušenosti odborníků, velkým problémem a v české praxi stále komplikovanou a často nepřehlednou problematikou. Cílem příručky je proto nabídnout základní praktické informace pro každodenní praxi PLDD vč. praktických formulářů jako je např. záznam o zranění dítěte s možností znázornění zranění do ilustrace, oznámení na OSPOD či trestní oznámení. Doprovodným materiálem k příručce je shrnující informační karta tzv. karta praktických informací. 

Příručku, praktické formuláře a kartu praktických informací naleznete na webových stránkách OSPDL ČLS JEP www.ospdl.eu (záložka Publikace) či SPLDD ČR www.detskylekar.cz.

Nadace Sirius ve spolupráci s OSPDL ČLS JEP, SPLDD ČR a autorským týmem připravila příručku pro praktické lékaře pro děti a dorost zaměřenou na problematiku syndromu CAN „Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě v ordinaci PLDD. Doporučení pro praxi.“. Příručka byla vydána Ministerstvem zdravotnictví ČR coby metodické opatření „Postup praktických lékařů pro děti a dorost při podezření na týrané, zneužívané a zanedbávané dítě (syndrom CAN)“ ve Věstníku MZ č. 10/2022 (https://www.mzcr.cz/vestnik/vestnik-10-2022/).

Ke stažení:

2. Prezentace Nadace Sirius "Týrané, zanedbávané a zneužívané děti v České republice v letech 2015 - 2021

září 2022

pdfPrezentace "Týrané, zneužívané a zanedbávané děti v České republice v letech 2015-2021", Nadace Sirius, září 2022599.72 KB

3. Mapování problematiky dětí ohrožených týráním, zneužíváním a zanedbáváním v ČR

2020

Cílem mapování Nadace Sirius bylo s pomocí odborníků identifikovat a pojmenovat slabá místa a případné návrhy jejich řešení v rámci problematiky dětí ohrožených týráním, zneužíváním a zanedbáváním (tzv. syndrom CAN) v České republice. Nadace mj. zrealizovala odborný kulatý stůl k problematice. Cílem bylo poukázat na aplikační problémy zákonů v praxi s následnými negativními dopady na dětské oběti.

Zpráva Nadace Sirius:  
pdfIdentifikace slabých míst a příležitostí pro zlepšení systému ochrany dětí ohrožených zneužíváním, týráním a zanedbáváním v České republice771.72 KB;

4. Analýza domácností s násilím

2021

Na základě poptávky Nadace Sirius a ve spolupráci s Centrem LOCIKA zpracovala PAQ Research datovou analýzu k tématu násilí v blízkých vztazích. Nadace Sirius vždy usilovala o využívání odborných poznatků a analýz dat k rozhodování o systémových změnách v jednotlivých řešených oblastech. Proto jsme se rozhodli využít data z našeho staršího velkého výzkumu a zpracovat z nich informace o charakteristikách domácností, jejichž členové se setkávají či setkali s násilím.

Zjištění popisuje Analýza domácností s násilím:   pdfAnalýza domácností s násilím1.16 MB

5. Problematika dětí ohrožených týráním, zneužíváním a zanedbáváním v zahraničí

2020

V rámci řešení problematiky dětí ohrožených zneužíváním, týráním a zanedbáváním provedl tým prevence ohrožení dítěte vlastní mapování zahraniční dobré praxe v přístupu k ochraně ohrožených dětí. Cílem bylo získat přehled dobré praxe v zahraničí a možné inspirace využitelné pro český terén a zároveň obohatit naši znalost problematiky o aktuální odborné poznatky a seznámit se se zahraničními trendy. Shrnutí shromážděných poznatků jsme zpracovali do podoby interní zprávy Nadace Sirius, kterou jsme se nakonec pro případné zájemce rozhodli zpřístupnit.

Interní zpráva Nadace Sirius: 
pdfZahraniční_systémy_ochrany_dětí_ohrožených_týráním_zneužíváním_a_zanedbáváním.pdf

 

6. Expertní skupina k problematice týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte

2021 - dosud

V roce 2021 byla ustanovena Expertní skupina k problematice týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte. Cíle expertní skupiny jsou:

  • Upozorňovat nadaci na aktuální problémy/témata v dané oblasti primární prevence
  • Identifikovat možná bílá místa a navrhovat jejich možná řešení
  • Oponovat a komentovat předložené návrhy
  • Identifikovat možná rizika aktivit a navrhovat opatření k předcházení rizik
  • Přinášet nejnovější poznatky a metody a informovat o trendech a aktuálním vývoji oblasti
  • Doporučovat odborníky a partnerské organizace v oblasti primární prevence
  • Odborně garantovat a komentovat činnost nadace v oblasti primární prevence
  • Oponovat odborný obsah a kvalitu klíčových výstupů aktivit
  • Podporovat používání jednotné moderní terminologie a nahlížení na oblast

7. XI. grantová výzva

2020-2021

Na podporu řešení problematiky dětí ohrožených týráním, zneužíváním a zanedbáváním Nadace Sirius cíleně zaměřila své XI. grantové řízení s názvem „Rozvoj služeb pro děti ohrožené násilím v rodinných vztazích a závažně ohrožujícím zacházením“.

XI. grantová výzva Nadace Sirius:  pdfXI. grantová výzva788.81 KB