Please select your page

Termín realizace: 2019 – projekt stále probíhá
Projektová manažerka: Kamila Badová

Mezi děti ohrožené týráním, zneužíváním a zanedbáváním řadíme rovněž děti ohrožené násilím v blízkých vztazích, rozvodovými traumaty a všemi dalšími závažně ohrožujícími formami zacházení.

Termín „syndrom CAN“ je používán pouze v České republice a mezi odbornou veřejností se vedou diskuse o potřebné reformulaci tohoto termínu z důvodu, že mj. nezahrnuje i jiné závažně ohrožující formy zacházení s dětmi jako je např. psychické strádání, rozvodová traumata nebo domácí násilí, jehož je dítě svědkem. Rovněž výraz „zanedbávání dítěte“ je vágní a ani trestní zákoník přesně nevymezuje formy zanedbávání. Jedná o velmi širokou škálu problémů různé závažnosti od výchovných problémů, školní absence, nedodržení povinného očkování, nezabezpečení odpovídajícího bydlení, až po nezajištění základních potřeb dítěte jako je hygiena a strava, které můžou končit velmi vážným poškozením zdraví dítěte, popř. i jeho smrtí.

Problematika zneužívání, týrání a zanedbávání dítěte představuje závažný celospolečenský problém s výraznými dopady na každé zasažené dítě a dlouhodobými následky pro společnost jako celek. Funkční rodina je základním předpokladem zdravého vývoje dítěte a je proto potřeba rodiny maximálně podporovat. Společnost si ale musí umět poradit také s případy, kdy nejbližší osoby dítěte jeho vývoj či zdraví ohrožují.

Případy dětí trpících zneužíváním, týráním a zanedbáváním jsou dlouhodobým problémem, který se podle statistik vyskytuje v České společnosti po řadu let v neklesající míře. V letech 2020 a 2021 je navíc situace ohrožených dětí zásadním způsobem poznamenána celosvětovou pandemií koronaviru COVID-19. V souvislosti s pandemií byla v České republice zavedena řada bezprecedentních opatření, která se přímo dotkla každodenního života českých rodin. Uzavření škol i školek, volnočasových aktivit pro děti, přerušení sociálních služeb a karanténní opatření vedly k izolaci rodin, která výrazně zvýšila riziko pro rozvoj ohrožujících situací pro děti. Ohrožené děti se v mnoha případech ocitly bez kontaktu s vnějším světem, bez efektivní ochrany a ještě závislejší na nejbližších osobách.

Po získání detailnějšího vhledu do problematiky se Nadace Sirius rozhodla rozšířit své aktivity také do oblasti dětí ohrožených týráním, zneužíváním a zanedbáváním.

Doposud realizované aktivity:

1. Mapování problematiky dětí ohrožených týráním, zneužíváním a zanedbáváním v ČR

Cílem mapování Nadace Sirius bylo s pomocí odborníků identifikovat a pojmenovat slabá místa a případné návrhy jejich řešení v rámci problematiky dětí ohrožených týráním, zneužíváním a zanedbáváním (tzv. syndrom CAN) v České republice.

Zpráva Nadace Sirius:  
pdfIdentifikace slabých míst a příležitostí pro zlepšení systému ochrany dětí ohrožených zneužíváním, týráním a zanedbáváním v České republice771.72 KB;

2. Odborný kulatý stůl

Nadace Sirius zrealizovala odborný kulatý stůl k problematice dětí ohrožených týráním, zneužíváním a zanedbáváním v České republice a navázala tak na úvodní mapování problematiky. 

Cílem odborného kulatého stolu bylo poukázat na aplikační problémy zákonů v praxi s následnými negativními dopady na dětské oběti.

Závěry odborného kulatého stolu:   pdfAplikační problémy v problematice dětí ohrožených týráním, zneužíváním a zanedbáváním428.93 KB

3. XI. grantové řízení

Na podporu řešení problematiky dětí ohrožených týráním, zneužíváním a zanedbáváním Nadace Sirius cíleně zaměřila své XI. Grantové řízení s názvem „Rozvoj služeb pro děti ohrožené násilím v rodinných vztazích a závažně ohrožujícím zacházením“.

XI. grantová výzva Nadace Sirius: pdfXI. grantová výzva788.81 KB.

4. Problematika dětí ohrožených týráním, zneužíváním a zanedbáváním v zahraničí

V rámci řešení problematiky dětí ohrožených zneužíváním, týráním a zanedbáváním provedl tým prevence ohrožení dítěte vlastní mapování zahraniční dobré praxe v přístupu k ochraně ohrožených dětí. Cílem bylo získat přehled dobré praxe v zahraničí a možné inspirace využitelné pro český terén a zároveň obohatit naši znalost problematiky o aktuální odborné poznatky a seznámit se se zahraničními trendy. Shrnutí shromážděných poznatků jsme zpracovali do podoby interní zprávy Nadace Sirius, kterou jsme se nakonec pro případné zájemce rozhodli zpřístupnit.

Interní zpráva Nadace Sirius: 
pdfZahraniční_systémy_ochrany_dětí_ohrožených_týráním_zneužíváním_a_zanedbáváním.pdf

Zpráva nemá ambice být výzkumnou či akademickou prací. Učiněná zjištění záměrně reinterpretujeme do běžného jazyka. Naším cílem nebylo detailně analyzovat systémy vybraných zemí, ale na základě rychlého zmapování hledat inspirativní opěrné body.

5. Analýza domácností s násilím

Na základě poptávky Nadace Sirius a ve spolupráci s Centrem LOCIKA zpracovala PAQ Research datovou analýzu k tématu násilí v blízkých vztazích. Nadace Sirius vždy usilovala o využívání odborných poznatků a analýz dat k rozhodování o systémových změnách v jednotlivých řešených oblastech. Proto jsme se rozhodli využít data z našeho staršího velkého výzkumu a zpracovat z nich informace o charakteristikách domácností, jejichž členové se setkávají či setkali s násilím.

Zjištění popisuje Analýza domácností s násilím:  pdfAnalýza_domácností_s_násilím.pdf

6. Expertní skupina k problematice týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte

V roce 2021 byla ustanovena Expertní skupina k problematice týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte. Cíle expertní skupiny jsou:

  • Upozorňovat nadaci na aktuální problémy/témata v dané oblasti primární prevence
  • Identifikovat možná bílá místa a navrhovat jejich možná řešení
  • Oponovat a komentovat předložené návrhy
  • Identifikovat možná rizika aktivit a navrhovat opatření k předcházení rizik
  • Přinášet nejnovější poznatky a metody a informovat o trendech a aktuálním vývoji oblasti
  • Doporučovat odborníky a partnerské organizace v oblasti primární prevence
  • Odborně garantovat a komentovat činnost nadace v oblasti primární prevence
  • Oponovat odborný obsah a kvalitu klíčových výstupů aktivit
  • Podporovat používání jednotné moderní terminologie a nahlížení na oblast

7. Kvalitativní výzkum Pohled praktických lékařů pro děti a dorost na možnosti a bariéry při detekci násilí na dětech

Na základě poptávky Nadace Sirius byl zpracován kvalitativní výzkum, který lépe mapuje potřeby a zkušenosti praktických lékařů pro děti a dorost s detekcí násilí na dětech.

Cílem výzkumu bylo identifikovat, s jakými problémy se praktičtí lékaři pro děti a dorost při detekci násilí páchaného na dětech setkávají i co jim chybí k tomu, aby mohli příště postupovat více informovaně a byli schopni lépe odhalit jednotlivá podezření.

Závěrečná zpráva z kvalitativního výzkumu:  pdfnadace-sirius-zaverecna-zprava-pohled-pldd-na-jejich-možnosti-a-bariery-pri-detekci-nasili-na-detech.pdf1.31 MB

8. Příručka pro praktické lékaře pro děti a dorost (PLDD) „Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě v ordinaci PLDD. Doporučení pro praxi

Příručka vznikla za spolupráce OSPDL ČLS JEP, SPLDD ČR a řady českých odborníků. Zaměřuje se na včasnou detekci dětí ohrožených týráním, zneužíváním a zanedbáváním, která je, jak ukazují každodenní zkušenosti odborníků, velkým problémem a v české praxi stále komplikovanou a často nepřehlednou problematikou. Cílem příručky je proto nabídnout základní praktické informace pro každodenní praxi PLDD vč. praktických formulářů jako je např. záznam o zranění dítěte s možností znázornění zranění do ilustrace, oznámení na OSPOD či trestní oznámení. Doprovodným materiálem k příručce je shrnující informační karta tzv. karta praktických informací. 

Příručku, praktické formuláře a kartu praktických informací naleznete na webových stránkách OSPDL ČLS JEP www.ospdl.eu (záložka Publikace) či SPLDD ČR www.detskylekar.cz.

Nadace Sirius ve spolupráci s OSPDL ČLS JEP, SPLDD ČR a autorským týmem připravila příručku pro praktické lékaře pro děti a dorost zaměřenou na problematiku syndromu CAN „Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě v ordinaci PLDD. Doporučení pro praxi.“. Příručka byla vydána Ministerstvem zdravotnictví ČR coby metodické opatření „Postup praktických lékařů pro děti a dorost při podezření na týrané, zneužívané a zanedbávané dítě (syndrom CAN)“ ve Věstníku MZ č. 10/2022 (https://www.mzcr.cz/vestnik/vestnik-10-2022/).