Please select your page

Nadace Sirius od svého založení financuje tyto oblasti systému péče o ohrožené děti:

 • Primární prevence a sanace ohrožené rodiny
 • Náhradní péče (rodinná i ústavní)
 • Děti se zdravotním postižením

 

2023

Název grantového řízení: Podpora sociální služby raná péče

Cílem grantového řízení bylo poskytnutí dodatečných finančních prostředků poskytovatelům registrované sociální služby raná péče k zajištění dostupnosti a kvality této služby v letech 2023/2024.

V rámci grantové výzvy dojde k pilotnímu ověření nástroje pro měření vlivu intervence v rodině na kvalitu jejího života.

Cílovou skupinou podpory jsou:

 • poskytovatelé registrované sociální služby raná péče
 • rodiny dětí se zdravotním postižením

Nadace obdržela celkem 37 žádostí o podporu, mezi které byla rozdělena částka 11 335 601 Kč, realizace projektů je v období 1. 7. 2023 – 30. 6. 2024.

2021

Název grantového řízení: Rozvoj služeb pro děti ohrožené nadměrným používáním technologií a technologickými závislostmi. 

Cíle grantového řízení:

 • Rozvoj kvality preventivního působení a zvyšování protektivních kompetencí ohrožených dětí/rodin
 • Rozvoj kvality intervencí a programů pro zasažené děti/rodiny
 • Rozvoj kvality a dostupnosti služeb v lokalitě
 • Rozvoj systémového uchopení dané problematiky

Cílovou skupinou podpory jsou:

 • Děti 0-18 let ohrožené nadměrným a problémovým používáním technologií a technologickými závislostmi
 • Rodiče dětí, které jsou ve věku 0-18 let a jsou ohrožené nadměrným a problémovým používáním technologií a technologickými závislostmi
 • Odborníci působící v dané problematice

Z celkem 29 grantových žádostí byly vybrány 4 projekty, mezi které byla rozdělena částka 4 118 058 Kč, realizace projektů je v období 1. 7. 2022 – 31. 12. 2024.

 

2020

Název grantového řízení: Rozvoj služeb pro děti ohrožené násilím v rodinných vztazích a závažně ohrožujícím zacházením

Cíle grantového řízení:

 • Rozvoj včasné detekce ohroženého dítěte/rodiny
 • Rozvoj kvality intervencí a programů pro ohrožené děti/rodiny
 • Rozvoj kvality a dostupnosti služeb v lokalitě
 • Rozvoj systémového uchopení dané problematiky

Cílovou skupinou podpory jsou:

 • Děti 0-18 let ohrožené násilím v rodinných vztazích a závažně ohrožujícím zacházením
 • Rodiče dětí, které jsou ve věku 0-18 let a jsou ohrožené násilím v rodinných vztazích a závažně ohrožujícím zacházením
 • Odborníci působící v dané problematice

Z celkem 30 grantových žádostí bylo vybráno 6 projektů, mezi které byla rozdělena částka 13 769 191 Kč, realizace projektů je v období 1. 7. 2021 – 31. 8. 2024.

 

2019

Název grantového řízení: Prevence rozvodu a minimalizace dopadů rozvodu na dítě v průběhu rozvodu a bezprostředně po rozvodu 

Cíle grantového řízení:

 • Prevence rozpadu rodiny ohrožené rozvodem/rozchodem
 • Podpora dětí a rodičů v průběhu rozvodu/rozchodu a bezprostředně po rozvodu/rozchodu
 • Podpora odborníků v rámci interdisciplinárního týmu řešícího rozvod/rozchod
 • Podpora systematických a podpůrných opatření v procesním řízení, která mají pozitivní dopad na děti, rodiče a odborníky v interdisciplinárním týmu, v průběhu rozvodu/rozchodu.

Z celkem 52 grantových žádostí, postoupilo do druhého kola 15 žádostí. V důsledku koronavirové pandemie bylo grantové řízení dne 12. 5. 2020 nestandardně předčasně ukončeno bez udělení grantu. Organizace, které se zúčastnily druhého kola grantového řízení, obdržely kompenzaci ve výši 20 000 Kč.

 

2018

Název grantového řízení: Včasná podpora a pomoc ohroženým těhotným ženám s cílem vytvořit pro těhotné ženy vhodné podmínky pro optimální vývoj jejich dětí

Cíle grantového řízení:

 • Včasná detekce a pomoc ohroženým ženám s cílem vytvoření vhodných podmínek pro optimální vývoj jejich dětí
 • Nalezení a pilotní ověření nových forem včasného záchytu a pomoci ohroženým těhotným ženám, včetně vyhodnocení úspěšnosti těchto metod

Cílovou skupinou podpory jsou:

 • Těhotné a matky s dětmi do 3 měsíců věku dítěte v nepříznivé životní situaci
 • Těhotné a matky s dětmi do 3 měsíců věku dítěte ohrožené domácím násilím
 • Těhotné a matky s dětmi do 3 měsíců věku s problémem se závislostí
 • Těhotné a matky ve věku do 19 let s dětmi do 3 měsíců věku dítěte 
 • Těhotné a matky se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním s dětmi do 3 měsíců věku dítěte
 • Těhotné a matky s duševní poruchou s dětmi do 3 měsíců věku dítěte

Z celkem 7 grantových žádostí byly vybrány 3 projekty, mezi které byla rozdělena částka 2 504 480 Kč, realizace projektů je v období 1. 7. 2019 – 31. 12. 2020.

 

2017

Název grantového řízení: Včasná pomoc pro rodinu a dítě ohrožené sociálním prostředím.

Cíle grantového řízení:

 • Včasná detekce a podpora potřebným dětem/rodinám
 • Nalezení a pilotní ověření nových forem včasného záchytu ohrožení dítěte a podpory včetně vyhodnocení jejich úspěšnosti.

Z celkem 22 grantových žádostí byly vybrány 3 projekty, mezi které byla rozdělena částka 3 222 190 Kč, realizace projektů v období 2018–2021.

 

2016

Název grantového řízení: Podpora zkvalitnění práce doprovázejících organizací v oblasti náhradní rodinné péče

Cíle grantového řízení:

 • zvýšení kvality práce doprovázejících organizací s efektem zajištění lepší podpory pěstounů
 • nalezení nebo vytvoření dobré praxe doprovázení se zohledněním specifických potřeb dítěte v náhradní
  rodinné péči
 • sdílení a přenos zkušeností mezi organizacemi zabývajícími se problematikou doprovázení

Z celkem 11 grantových žádostí bylo vybráno 5 projektů, mezi které byla rozdělena částka 2 616 899 Kč, realizace projektů v období 2017–2019.

 

2015

Název grantového řízení: Podpora mladistvých při vstupu do samostatného života

Cíle grantového řízení:

 • přímá podpora mladistvých, kteří vstupují do života z náhradní péče
 • podpora, rozvoj, dostupnost a kvalita služeb pro mladistvé, kteří vstupují do života z náhradní péče
 • nalezení efektivních a funkčních způsobů prevence selhání mladistvých při vstupu do života z náhradní
  péče

Z celkem 37 grantových žádostí bylo vybráno 5 projektů, mezi které byla rozdělena částka 9 338 761 Kč, realizace projektů v období 2016–2018.

 

2013

Název grantového řízení:  Včasná podpora pro rodinu a dítě v období zjišťování diagnózy dítěte a adaptace na zdravotní postižení dítěte

Cíle grantového řízení:

 • návrh a vyzkoušení systému detekce dětí se zdravotním postižením
 • vypracování postupů, nástrojů a metodik k úspěšné adaptaci postiženého dítěte a jeho rodiny
 • zpracování poznatků, návrhy na úpravy souvisejících systémů

Z celkem 46 grantových žádostí byly vybrány 4 projekty, mezi které byla rozdělena částka 15 992 613 Kč, realizace projektů v období 2014–2018.

 

2011

Název grantového řízení: Podpora pracovníků OSPOD při péči o ohrožené děti

Cíle grantového řízení:

 • vytvoření vzdělávacího programu pro pracovníky OSPOD
 • proškolení pracovníků OSPOD

Do výběrového řízení bylo přihlášeno celkem 13 žádostí, granty nebyly uděleny pro chybějící záruku úspěšné realizace projektů.

 

2010

Název grantového řízení: Zajištění podpůrných služeb pro rodiny dětí se zdravotním postižením

Cíle grantového řízení:

 • rozvoj služeb pro rodiny s dětmi s různými druhy zdravotního postižení
 • zajištění dostatečných informací pro rodiny s postiženými dětmi
 • osvěta veřejnosti

Z celkem 37 grantových žádostí bylo vybráno 6 projektů, mezi které byla rozdělena částka 12 729 244 Kč, realizace projektů v období 2011–2013.

 

2009

Název grantového řízení: Podpora rozvoje náhradní rodinné péče v ČR

Cíle grantového řízení:

 • plnohodnotný psychický a sociální rozvoj dítěte v náhradní rodinné péči
 • metodická příprava profesionálních pěstounských rodin
 • systémová změna koncepce služeb náhradní rodinné péče

Z celkem 16 grantových žádostí byly vybrány 3 projekty, mezi které byla rozdělena částka 11 494 901 Kč, realizace projektů v období 2010–2013.

 

2008

Název grantového řízení: Posílení služeb pro rodinu - Sanace ohrožené rodiny

Cíle grantového řízení:

 • vytvoření systému služeb pro ohrožené rodiny
 • vytvoření metodiky práce s ohroženými rodinami

Z celkem 82 grantových žádostí bylo vybráno 5 projektů, mezi které byla rozdělena částka 11 852 906 Kč, realizace projektů v období 2009–2011