Please select your page

Analýza poptávky a nabídky sociálních služeb pro rodiny dětí se zdravotním postižením nebo závažným onemocněním ve Středočeském kraji

Účelem dokumentu bylo zmapovat dostupnost sociálních služeb pro rodiny dětí se zdravotním postižením nebo závažným onemocněním na úrovni příslušného kraje, s cílem ověřit, zda nabídka služeb v jednotlivých okresech skutečně odpovídá potřebám rodin dětí a saturuje je v dostatečné kapacitě a s odpovídající místní dostupností. Analýza byla zaměřena na tyto služby: osobní asistence, pečovatelská služba, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domov pro osoby se zdravotním postižením, odlehčovací služby. Závěrečná zpráva mapuje síť sociálních služeb a porovnává reálné využívání těchto služeb s počtem dětí, u nichž lze potřebnost služeb s ohledem na jejich zdravotní stav predikovat.

Pilotně byla analýza zpracována ve Středočeském kraji ve spolupráci s Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje, přičemž výsledky byly krajským úřadem použity pro aktualizaci sítě sociálních služeb a následné zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro období let 2023 až 2025.

­­­­­­­­__________________________________________________________________________________

Analýza byla zpracována výhradně z dat, která poskytl elektronický systém "OK služby – poskytovatel", RPSS a dotazníkové šetření. Žádné jiné zdroje nebyly pro potřeby analýzy nabídky služeb využity. Data je nutné interpretovat s odchylkami a proměnnými, které byly způsobeny nedbalým a chybným vykazováním služeb ze strany poskytovatelů, neexistencí systému kontroly vykazovaných dat a také neochotou poskytovatelů svěřovat údaje při telefonickém či emailovém kontaktu.

Základní zjištění analýzy jsou následující:

  • Množství dětí, kterým byla poskytnuta ve Středočeském kraji péče sociálních služeb v roce 2020, představuje poměrně malé procento z dětí, které jsou potenciálními klienty těchto služeb. V případě ambulantních služeb šlo o 3,75 %, u pobytových služeb o 4,46 % a v případě terénních služeb o 3,17% z 3 969 dětí, které mají nějaké zdravotní omezení (stupeň závislosti) a žijí ve Středočeském kraji.
  • V roce 2020 byli dětští klienti rozloženi víceméně rovnoměrně mezi všechny tři formy služeb, s lehkou převahou pobytových služeb: 28% terénní, 33 % ambulantní a 39 % pobytové, ale velmi nerovnoměrně mezi jednotlivými okresy.
  • Dostupnost služeb v jednotlivých okresech je velmi rozdílná. Některé služby jsou dokonce nedostupné v několika okresech zároveň, v dalších jen ve velmi omezené kapacitě. V okresech Mělník, Rakovník a Praha-východ nejsou v podstatě dostupné žádné z analyzovaných služeb. Ani vzájemná částečná zastupitelnost služeb nedokáže problém s nedostupností služeb v některých okresech řešit.
  • Mírně převažují pobytové formy služeb. Navíc někteří klienti vykázaní v týdenním stacionáři strávili v zařízení celý rok bez výjimky, což evokuje spíše model DOZP a odporuje principu týdenního stacionáře. Pobytové služby nejsou vhodné pro nejmenší děti, a vykázané počty dětských klientů potvrzují, že tyto služby jsou pro tuto věkovou kategorii využívané minimálně – pouze 0,02 % dětí v pobytových službách byly děti mladší 6 let.
  • Ve všech službách jsou především děti školního věku, nabídka služeb pro malé a předškolní děti je velmi nízká. Chybí hlavně terénní a ambulantní služby pro malé děti, které umožňují sdílení péče (odlehčovací služby, denní stacionáře). V pobytových službách převažují děti s většími zdravotními problémy a staršího věku.
  • Poskytovatelé, kteří nejsou výhradně orientovaní na dětské klienty, dávají přednost cílové skupině nad 18 let (popř. nad 16 let) z personálních, materiálních i kapacitních důvodů. V rámci ambulantních a pobytových služeb byly také zaznamenány alokované kapacity pro děti a sdílení jednoho místa několika dětmi.

pdfAnalýza sociálních služeb pro rodiny dětí se zdravotním postižením ve Středočeském kraji2.12 MB