Nadace Sirius od svého založení vyhlásila celkem 6 grantových výzev, jejichž zaměření byla vybírána na základě potřeb systematického či metodického zpracování některých okruhů oblasti péče o ohrožené děti. Vedle toho podpořila řadu projektů formou přímých grantů. Tyto projekty se přímo zabývají inovativním řešením závažných problémů, podporují spolupráci a sdílení dobré praxe mezi neziskovými organizacemi a přispívají k lepší informovanosti veřejnosti o problematice oblasti péče o ohrožené děti. 

Témata grantových řízení v jednotlivých letech:

2008 - Sanace ohrožené rodiny
2009 - Podpora rozvoje náhradní rodinné péče v ČR
2010 - Zajištění podpůrných služeb pro rodiny dětí se zdravotním postižením
2011 - Podpora pracovníků OSPOD
2013 - Včasná podpora pro rodinu a dítě v období zjišťování diagnózy a adaptace na zdravotní postižení dítěte
2015 - Podpora mladistvých při vstupu do samostatného života z náhradní péče
2016 - Podpora zkvalitnění práce doprovázejících organizací v oblasti náhradní rodinné péče
2017 - Včasná pomoc pro rodinu a dítě ohrožené sociálním prostředím
2018 - Včasná podpora a pomoc ohroženým těhotným ženám s cílem vytvořit pro těhotné ženy vhodné podmínky pro optimální vývoj jejich dětí
2019 - Prevence rozvodu a minimalizace dopadů rozvodu na dítě v průběhu rozvodu a bezprostředně po rozvodu
2020 - Rozvoj služeb pro děti ohrožené násilím v rodinných vztazích a závažně ohrožujícím zacházením
2021 - Rozvoj služeb pro děti ohrožené nadměrným a problémovým používáním technologií a technologickými závislostmi

Podrobné informace o schválených projektech:

2008 2020image.png