Please select your page

Nadace Sirius shledává primární prevenci ohrožení dítěte jako zásadní v oblasti péče o děti, proto jí věnuje velkou část ze své činnosti.

Primární prevence ve svém skutečném významu „předcházení“ může zabránit celé řadě problémů, jejichž pozdější řešení může být velmi náročné a zdlouhavé.

Cílem aktivit/projektů primární prevence v pojetí nadace je:

- eliminace ohrožení dítěte, aby k němu vůbec nedošlo
- oddálení ohrožení dítěte, pokud ho nelze eliminovat
- zmírnění dopadů na dítě, pokud nelze ohrožení dítěte eliminovat, popř. oddálit 

V průběhu roku 2021 se aktivity v oblasti primární prevence soustředí na témata:

  • rozvoj včasné, kvalitní a dostupné pomoci dětem ohroženým násilím v blízkých vztazích a závažně ohrožujícím zacházením – viz XI. grantová výzva Nadace Sirius;
  • zneužívání, týrání a zanedbávání dítěte (syndrom CAN) v ČR;
  • aktivity k šíření preventivní a sociální práce a sociální pedagogiky na základních školách;
  • podpora adiktologických služeb pro děti, mladistvé a těhotné ženy.Realizované aktivity:

Realizované aktivity:

1. Problematika týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte

2. Rozvoj preventivní a sociální práce na školách

2.1. Centrum pro rodinu VEGA a Primární prevence ohrožení dětí 1. tříd ZŠ na Kladensku

3. Podpora adiktologických služeb pro děti, mladistvé a těhotné ženy

4. Prevence ohrožení rodiny 

4.1. Prognóza vývoje situace pro rodiny s dětmi a podpůrné služby (covid-19)

4.2. Predikční modely ohrožení rodiny / dítěte (skóring)

4.3. Konference: Podpora rodin s dětmi – problémy, návrhy a inspirace

4.4. Konference: Stav české rodiny, co ji chrání a ohrožuje

4.5. Expertní kulaté stoly

4.6. Výzkum „Predikce ohrožení rodiny“

5. Podpora pracovníků OSPOD a dalších odborníků

5.1. Podpora pracovníků OSPOD při péči o ohrožené děti

5.2. Vyhodnocování situace ohroženého dítěte

5.3. Diagnostika ohroženého dítěte

Pro aktivní naplnění svého poslání Nadace Sirius realizuje vlastní projekty prostřednictvím dceřiné společnosti Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s., založené v roce 2008.

Tým Primární prevence:

Roman Petrenko ,
Kamila Badová ,
Veronika Bushuyeva