Please select your page

Nadace Sirius shledává prevenci ohrožení dítěte jako naprosto zásadní. Prevence může zabránit (předejít) celé řadě problémů, jejichž pozdější řešení je náročné, zdlouhavé, z hlediska zdraví dítěte leckdy nevratné a v neposlední řadě také drahé. Naším cílem je, aby co nejvíce dětí vyrůstalo ve funkční rodině, která dokáže uspokojovat jejich vývojové potřeby.

Prevenci si pro naše účely definujeme jako „systém efektivních opatření směřujících k minimalizaci rizikových faktorů a předcházení rizikových jevů pro dítě a jeho rodinu a systém opatření směřujících k tvorbě a podpoře protektivních faktorů“. Smyslem preventivních služeb je pro nás primárně podporovat a rozvíjet vnitřní zdroje rodiny a zvyšovat kompetence členů rodiny (dětí i dospělých). Pokud rodiny v naplňování potřeb dětí selhávají, je potřeba podporovat odborné služby, které dokážou dětem a rodinám účinně pomoci.

Naši práci stavíme na následujících principech: 

  • centrálním bodem je vždy dítě a jeho nejlepší zájem;
  • vycházíme z evidence-based principů, výzkumů a dat;
  • posuzujeme vždy efektivitu a účinnost (dopady) aktivit;
  • klademe důraz na celkovou systémovost a multidisciplinární spolupráci;
  • prevenci odlišujeme od sanace a dlouhodobé podpory.

Zásadou naší práce je, aby řešené problematiky (stěžejní témata nadace) byly nejprve detailně zmapovány (proto realizujeme např. vlastní výzkumy či kulaté stoly s odborníky) a byla identifikována potřebnost, realizovatelnost a účinnost řešení pro děti a rodiny v praxi.

Vedle vlastních aktivit a projektů jsou témata z oblasti prevence ohrožení dítěte rovněž podporována v grantových výzvách Nadace Sirius. V roce 2020 to byl rozvoj služeb pro děti ohrožené násilím v rodinných vztazích a v roce 2021 rozvoj služeb pro děti ohrožené nadměrným a problémovým používáním technologií a technologickými závislostmi.

V roce 2024 se naše aktivity v oblasti prevence soustředí na pět stěžejních oblastí:

1) Problematika násilí na dětech, týrání, zneužívání a zanedbávání (syndrom CAN)

2) Prevence technologických závislostí a podpora adiktologických služeb pro děti, mladistvé a těhotné ženy

3) Podpora sociální a preventivní práce ve školách 

4) Podpora projektů zaměřených na vznik a rozvoj na důkazech založených intervenčních programů pro závažně ohrožené rodiny s dětmi (např. projekt Schola Empirica)

Tým prevence ohrožení dítěte:

Roman Petrenko ,
Kamila Badová ,
Kateřina Blažková  

Přehled všech realizovaných aktivit:

1. Problematika násilí na dětech, týrání, zneužívání a zanedbávání (syndrom CAN)

2. Prevence technologických závislostí a podpora adiktologických služeb pro děti, mladistvé a těhotné ženy

3. Podpora sociální a preventivní práce ve školách

         3.1. Centrum pro rodinu VEGA a Primární prevence ohrožení dětí 1. tříd ZŠ na Kladensku

4. Prevence ohrožení rodiny 

4.1. Prognóza vývoje situace pro rodiny s dětmi a podpůrné služby (covid-19)

4.2. Predikční modely ohrožení rodiny / dítěte (skóring)

4.3. Konference: Podpora rodin s dětmi – problémy, návrhy a inspirace

4.4. Konference: Stav české rodiny, co ji chrání a ohrožuje

4.5. Expertní kulaté stoly

4.6. Výzkum „Predikce ohrožení rodiny“

5. Podpora pracovníků OSPOD a dalších odborníků  

5.1. Podpora pracovníků OSPOD při péči o ohrožené děti

5.2. Vyhodnocování situace ohroženého dítěte

5.3. Diagnostika ohroženého dítěte

6. Podpora šíření trauma zohledňujícího přístupu

Pro aktivní naplnění svého poslání Nadace Sirius realizuje vlastní projekty prostřednictvím dceřiné společnosti Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s., založené v roce 2008.