Nadace Sirius ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze uspořádala dne 19. 2. 2024 konferenci pod názvem Digitální doba a její dopady na duševní pohodu dětí.

Konference se zaměřila na současnou digitální dobu, která ovlivňuje každého z nás a zejména pak děti. Co lze dělat, aby nás digitální technologie zcela nepohltily a život s nimi byl bezpečný a neměl negativní dopady na duševní pohodu dětí i nás dospělých? O problematice nadužívání digitálních technologií přednášeli odborníci věnující se tomuto tématu.

Konference byla určena zejména pro pracovníky škol, knihoven a další odborníky pracující s dětmi a zúčastnilo se jí více jak 200 účastníků.

Záznam celé konference je zdarma ke shlédnutí:


Přístupu k technologiím u dětí i samotné konferenci se věnujeme také v podcastu Šance Dětem - Děti musíme chránit před dravým digitálním marketingem:


Prezentace přednášejících ke stažení:

Michal Miovský, přednosta Kliniky adiktologie a proděkan 1. lékařská fakulty Univerzity Karlovy v Praze, informoval o důležitosti školské prevence a představil interaktivní platformu podpory duševního zdraví a prevence rizikového chování – iPREV, systémově ukotvenou prevenci (preventivní programy určené školám, školským zařízením a externím poskytovatelům).

Kateřina Lukavská, psycholožka působící na Katedře psychologie PedF UK a na Klinice adiktologie 1. LF UK, zaměřila přednášku na nadměrné a problémové užívání digitálních médií, co jsou a nejsou digitální závislosti, jak vznikají, jaké jsou příznaky závislosti, jaký mají dopad na lidský organismus a také jak je to s léčbou a prevencí vzniku závislosti na digitálních technologiích.

Radka Kůřilová, spoluzakladatelka spolku Replug me, informovala o tom, jak uvést digitální wellbeing do školní praxe.

Barbora Pšenicová, ředitelka organizace Nevypusť duši, se zabývala důležitostí duševního zdraví, které je součástí spokojeného života, ale mluví se o něm mnohem méně než o zdraví fyzickém.

Diana Burdová, ředitelka organizace Linkin Sphere, představila aktivity organizace zaměřené na prevenci, a to již pro děti od mateřských škol.

Doporučené odkazy:

  • www.iprev.cz - Interaktivní platforma podpory duševního zdraví a prevence rizikového chování
  • www.replug.me - Pomáháme lidem najít zdravý vztah k technologiím i k sobě samým
  • https://nevypustdusi.cz - Nebojíme se mluvit o duševním zdraví a ukazujeme, jak o něj pečovat
  • https://slowtechinstitute.org - Zdravé způsoby používání technologií v osobním a rodinném životě existují
Labyrint sítě a ráj srdce – vzdělávací kurz (siteraj.cz)

Online kurz organizace Jules a Jim zdarma pro všechny, kdo mají zájem vést děti ke zdravému životu s digitálními technologiemi. Kurz poskytuje komplexní návod pro podporu digitálního wellbeingu, je postaven na příbězích i s audiem, s ukázkami dialogů z praxe a s odkazy na zdroje.

 
Téma rezonovalo také v médiích:

Fotografie z konference 

foto: Berenika Haladová a Kamila Badová:

Konference digitalni wellbeing1Konference digitalni wellbeing2Konference digitalni wellbeing3Konference digitalni wellbeing4Konference digitalni wellbeing5Konference digitalni wellbeing6Konference digitalni wellbeing7Konference digitalni wellbeing8Konference digitalni wellbeing9