Unikátní výzkum o příbuzenských pěstounech: Jaké mají potřeby? V čem se odlišují? Jak je podporovat?

Termín realizace: září 2019 - prosinec 2020
Realizátor: výzkumná organizace SocioFactor a Centrum psychologické podpory v rámci projektu Pěstounská péče příbuzných, který je realizován za finanční podpory Nadace Sirius

Cílem výzkumu bylo identifikovat potřeby pěstounů, kteří mají svěřené děti do příbuzenské pěstounské péče. Potřeby příbuzenských pěstounů jsou často popisovány z pohledu doprovázejících organizací a třetích osob, ale chybí ucelený pohled na potřeby z pohledu samotných příbuzenských pěstounů. Předkládaný výzkum se tedy zaměřil právě na opomíjenou perspektivu pěstounů.

Výzkum proběhl v šesti navazujících etapách a byl kombinací kvalitativních osobních a skupinových rozhovorů a kvantitativního šetření. Do kvantitativního šetření bylo zapojeno 169 pěstounských rodin z Moravskoslezského kraje

Výzkum identifikovat řadu aspektů, které odlišují příbuzenskou péči od zprostředkované příbuzenské péče. Mezi nejvýraznější aspekty patří výrazně odlišný průběh zahájení péče, problémy související se vzájemnou příbuzností, nestabilní finanční zázemí a problémy spojené s vysokým věkem pěstounů.

Tyto odlišné aspekty vedou k závěru, že příbuzenští pěstouni potřebují specifickou podporu, a že se nejedná pouze o podporu finanční, jak je často diskutováno. Kromě finanční podpory je potřeba příbuzenským pěstounům zajistit specializovanou psychologickou, sociálně-právní, vzdělávací a další podporu, a její poskytování zahájit ještě před začátkem pěstounské péče.

Výzkum také ukázal, že svým pojetím se příbuzenská péče blíží více institutu osvojení, výrazným aspektem je především vnímání trvalosti péče již v době jejího zahájení, a to všemi zúčastněnými.

Závěrečná zpráva také poukazuje na potřebu legislativního oddělení péče příbuzných od klasické pěstounské péče do samostatného právního institutu péče, současně s nastavení specializované podpory přizpůsobené potřebám této skupině pečujících příbuzných, a to včetně jasně definované finanční podpory.

 

Základní charakteristiky pěstounů a dětí v pěstounské péči

červen 2019

Realizátor: Nadace Sirius, Asociace Dítě a Rodina

Cílem průzkumu bylo zjistit komplexní údaje týkající se současné situace v oblasti pěstounské péče.  V roce 2018 zveřejnila Nadace Sirius výsledky exkluzivního průzkumu Postoje české veřejnosti k  pěstounské péči, kterou provedla agentura Median. Průzkum mapoval znalosti veřejnosti o pěstounské péči. Pro porovnání výsledků průzkumu s reálnými daty bohužel nebyly k dispozici oficiální statistiky, a proto se Nadace Sirius rozhodla realizovat nový průzkum – Pěstounské rodiny v České republice. Na průzkumu spolupracovala s Asociací Dítě a Rodina, která s pomocí své členské základy zajistila sběr dat – anonymních údajů o pěstounských rodinách, kterým členové asociace poskytují službu doprovázení. Nadace Sirius údaje vyhodnotila a zpracovala závěrečnou zprávu průzkumu.

K dispozici byly údaje o 1 004 pěstounech z 11 krajů České republiky s celkem 1 463 dětmi v pěstounské péči. U pěstounů byly sledovány základní demografické charakteristiky, pozornost byla zaměřena na jednotlivé typy pěstounské péče – dlouhodobá pěstounská péče, příbuzenská pěstounská péče a pěstounská péče na přechodnou dobu. U dětí byl sledován počet dětí v rodině, sourozenci, jejich věk, etnikum a zdravotní stav.

Srovnání výsledků tohoto průzkumu a průzkumu veřejného mínění ukázalo, že veřejnost má částečně zkreslenou představu, především o počtu dětí a jejich zastoupení v jednotlivých typech pěstounské péče. Vedle toho průzkum vyvrátil některé mýty, které negativně ovlivňují mínění veřejnosti o potřebnosti pěstounské péči obecně.

pdfKe stažení: Analýza - Pěstounské rodiny v České republice1.54 MB

 

Prognóza vývoje situace pro rodiny s dětmi
a podpůrné služby

Termín realizace: červen - říjen 2020
Realizátor: Nadace Sirius ve spolupráci s Median s.r.o.

Unikátní prognóza 102 předních českých odborníků o tom, jak ovlivní pandemie COVID-19 české rodiny s dětmi.

Cílem této zprávy bylo sestavit prognózu vývoje pro rodiny s dětmi v souvislosti s dopady pandemie COVID-19. Na sestavení prognózy spolupracovali přední čeští odborníci, a to jak akademici, tak zástupci státní správy a samosprávy, nebo odborníci z terénu, kteří přímo pracují s dětmi a rodinami.

Výzkum nabízí také souhrnný pohled na další aspekty rizikových situací v rodinách, pracuje s mírou dopadu na rodiny i schopností rodin situaci řešit. Zároveň definuje důležitost jednotlivých služeb pro rodiny a součástí je i odhad dopadu pandemie na tyto služby.

Závěrečná část průzkumu byla věnována doporučením, jak rodiny nejlépe podpořit. Doporučení jsou definována jak na úrovni nabídky služeb pro rodiny, tak i z celkového pohledu rodinné a sociální politiky. Vzhledem k použité metodice výzkumu, lze závěry použít jako odborný podklad pro definování opatření státní správy nebo samosprávy v oblasti podpory rodin s dětmi.

Tento unikátní výzkum mohl být realizován pouze díky spolupráci odborníků, všem těmto odborníkům za to děkujeme.

pdfPrognóza vývoje situace pro rodiny s dětmi a podpůrné služby1.82 MB

pdfTisková zpráva: Odborníci varují před dopady nemoci covid-19 na rodiny v ČR308.8 KB

pdfHlavní zjištění - část 1.438.55 KB

pdfHlavní zjištění - část 2.1007.53 KB

Výběr z mediálních výstupů:

Rodiny v nouzi mohou žádat o potravinové balíky i dávky. Důležitá je osvěta, říká ředitelka Nadace Sirius
Český rozhlas Radiožurnál, 16. 11. 2020 

Dopady koronaviru na rodiny v ČR
Studio ČT24, 16. 11. 2020

Jak dopadne pandemie na české rodiny? Hrozbou je ztráta bydlení i domácí násilí
Aktuálně.cz, 16. 11. 2020

Děti ztrácí v době pandemie důležitý pocit bezpečí. Sdílejte emoce, radí psycholožka
Žena.Aktuálně.cz, 20. 11. 2020

Alkoholismus, rozvody a deprese. Odborníci varují před dopady covid-19 na rodiny v Česku
HlídacíPes.org, 24. 11. 2020

Pandemie vyrábí digitální závisláky. I kvůli práci z domova a online škole
iDNES.cz, 29. 11. 2020

Jaká je prognóza pro rodiny v covidové době? Podle expertů hrozí rozvodová vlna a vysoké dluhy
Lidovky.cz, 12. 12. 2020

Adiktolog: Drama si z pití alkoholu děláme sami, protože nevíme, proč do sebe klopíme jednu za druhou
Pražský Patriot 15. 12. 2020

Výsledky prognózy byly také prezentovány mj. na XVII. ročníku mezinárodní konference Primární prevence rizikového chování (shlédnutí videa je možné po zadání hesla fe7kiYi6)

V rodinách zůstaly bez pomoci zavřené děti. Na sto odborníků na péči o děti odhadlo dopady pandemie
iRozhlas, 21. 12. 2020

 

 

 

MONITORING II. - problematiky dětí se zdravotním postižením v České republice

Období realizace: 2009/2010 (červen–duben), realizátor výzkumu: Median, s. r. o., zadavatel výzkumu: Nadace Sirius

Výzkum se opět skládal z kvalitativní a kvantitativní části. Byla vytvořena databáze subjektů pečujících o děti se zdravotním postižením o 1300 položkách. Proběhlo 39 hloubkových rozhovorů, 31 rozhovorů s odborníky v oblasti péče o děti se zdravotním postižením a 8 rozhovorů s rodiči dětí se zdravotním postižením. V rámci kvantitativní části výzkumu proběhlo dotazníkové šetření mezi pracovníky státních příspěvkových organizací a nestátních neziskových organizací. Celkem se zúčastnilo 188 nestátních neziskových organizací. Proběhlo dále dotazníkové šetření mezi 200 rodiči dětí se zdravotním postižením, doplněné dotazníkovým šetřením na reprezentativním vzorku populace České republiky – celkem osloveno 1200 respondentů (kvótní výběr podle pohlaví, věku, vzdělání, regionu a velikosti místa bydliště).

Byla publikována výzkumná zpráva Monitoring problematiky dětí se zdravotním postižením v České republice 2010 a výsledky výzkumu byly prezentovány odborné veřejnosti na Konferenci „Ohrožené dítě II.”, Praha 2010.

Základní zjištění:

  • nedostatek financí pro rodiny (zdravotní pomůcky aj.) a v této oblasti obecně
  • negativní postoj veřejnosti a nezájem, neochota státu a úředníků, nedostatečná integrace dětí se zdravotním postižením do společnosti
  • nedostatečná bezbariérovost (prostory, školy, dopravní prostředky)
  • nedostatečná a nevyjasněná legislativa
  • malá informovanost a osvěta veřejnosti

Závěrečné zprávy Monitoringu II  ke stažení: