Please select your page

Termín realizace: 2019 – projekt stále probíhá
Projektový manažer: Roman Petrenko

Nadace Sirius se v rámci aktivit k prevenci ohrožení dítěte systematicky věnuje podpoře preventivní a sociální práce na školách s cílem zvýšit kvalitu i dostupnost preventivního působení na děti a jejich rodiny. Angažujeme se mj. v legislativní úpravě a metodické podpoře pozice sociálního pedagoga.

Realizované aktivity a projekty:

 1. Spolupráce s Asociací sociálních pedagogů
 2. Přidání pozice „sociální pedagog“ do zákona o pedagogických pracovnících
 3. Centrum pro rodinu VEGA a Primární prevence ohrožení dětí 1. tříd ZŠ na Kladensku

1. Spolupráce s Asociací sociálních pedagogů

2022 - dosud

Od vzniku Asociace sociálních pedagogů v dubnu 2022 podporujeme její aktivity a rozvoj a spolupracujeme na společných cílech. V říjnu 2022 jsme otevřeným dopisem společně oslovili ministra MŠMT, což otevřelo cestu k přímým jednáním o další podpoře sociálních pedagogů. Společně jsme také zorganizovali blok příspěvků na XIX. ročníku konference PPRCH na podzim 2022 v Praze.

2. Podpora zkvalitnění práce sociálních pedagogů ve školách

Realizátor: Asociace sociálních pedagogů, z.s.
Doba realizace projektu: 1. 7. 2023 – 31. 12. 2024
Částka: 874 850 Kč
Projektový manažer: Kateřina Blažková

Nadace Sirius podporuje pozici sociálního pedagoga a vnímá tuto uvědomuje si její důležitost a nezastupitelnost ve školním prostředí. Sociální pedagogové jsou schopni velmi dobře pracovat se všemi skupinami žáků, snižovat jejich školní neúspěšnost a poskytovat podporu v sociálním začlenění dítěte a jeho well-beingu ve škole. Jsou také schopni efektivně odhalovat řadu patologických projevů, rizikového chování, duševních problémů a jiných obtíží, které současně trápí stále více dětí a mladistvých. Unikátností této pozice je znalost rodinného zázemí žáků a jejich sociálních poměrů, což se jeví jako klíčové pro následnou a dobře zasazenou práci s žákem a jeho rodinou. 

Pro sociální pedagogy na školách v současné době neexistuje jednotná metodika a postupy, které by jejich činnosti pomohly vymezit, strukturovat a která by jim poskytla návody, jaké aktivity nabízet a jakými metodami pracovat.

Cílem projektu je vytvoření a následná distribuce jednotné české celostátní metodiky pro sociální pedagogy a realizace výjezdního školení, na kterém budou v nové metodice proškoleni sociální pedagogové. Vytvoření jednotné metodiky zvýší povědomí o poslání a obsahu práce sociálního pedagoga, jasně definuje jeho náplň práce a kompetence, což pomůže k rozvoji pozice sociálního pedagoga, přispěje k jejímu většímu využívání a tím i k legislativnímu ukotvení, čímž se zaručí jeho kontinuita. Souběžně s tím budou v projektu ve vybraných lokalitách realizované kazuistické semináře. Sociální pedagogové mají specifickou náplň práce a při práci s dětmi a rodinami se mnohdy setkávají s velmi náročnými situacemi, které je třeba reflektovat a nabídnout sociálním pedagogům možnost odborného náhledu na konkrétní situace. Cílem je vytvoření dlouhodobě udržitelného modelu kazuistických seminářů, které budou realizovány i po skončení tohoto projektu. Nedílnou součástí projektu je vytvoření návrhu pro zapracování pozice „sociální pedagog“ do zákona o pedagogických pracovnících a další návazné legislativy.

Očekávané výstupy:

 • První jednotná česká celostátní metodika pro sociální pedagogy působící ve školách.
 • 100 proškolených osob v metodice.
 • Realizace min. 16x kazuistických seminářů a návrh udržitelného modelu kazuistických seminářů pro sociální pedagogy.
 • Sborník příkladů dobré praxe, včetně ukázek řešených kazuistických případů.
 • Balíček návrhů na potřebné legislativní změny.

Zajímavé odkazy:

 • Rozhovor o činnosti Asociace sociálních pedagogů s předsedou asociace Jiřím Daňkem, přehled „Jak financovat sociálního pedagoga ve škole“ a další zajímavé informace a odkazy nabízí portál Zapojmešechny.cz (září 2023)
 • Sociální pedagog je most mezi školou a rodinou, říká sociální pedagožka a členka Asociace sociálních pedagogů v rozhovoru pro portál Šance dětem (září 2023)
 • panelová diskuze „Streetwork na školách“ – záznam diskuse konané v rámci online 10. oborové konference Česká asociace streetwork, z.s. s názvem Terénní a nízkoprahové programy 2020/21 – Limity a etika v sociální práci
 • článek „Sociální pedagog může být užitečnou součástí školního poradenského pracoviště“ v časopise Řízení školy, vydavatel Wolters Kluwer ČR, a. s., autoři článku Roman Petrenko (Nadace Sirius) a Jakub Hladík (Asociace vzdělavatelů v sociální pedagogice), 
 • článek „Sociální práce ve školství se musí šířit“ v časopise Sociální práce, vydavatel časopisu: Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP), autor článku: Roman Petrenko (Nadace Sirius)
 • Prezentace Jakuba Hladíka, předsedy Asociace vzdělavatelů v sociální pedagogice a Tatiany Matulayové, t.č. předsedkyně Asociace vzdělavatelů v sociální práci z odborného panelu ze 4. května 2021 na téma „Náplň práce sociálního pedagoga na základní škole“:
 • pdfPrezentace_SocPed_4_5_2021_Hladik.pdf461.67 KB
 • pdfPrezentace_SocPed_4_5_2021_Matulayova.pdf336.40 KB