Please select your page

Jedná se o pilotní projekt vzniku nového typu zařízení v České republice, působícího ve zdravotní i sociální oblasti – centra komplexní péče (dále CKP). 

Základní myšlenkou CKP je podpora dítěte s vážným zdravotním problémem v jeho přirozeném prostředí, čehož lze docílit především podporou jeho rodiny.

Vhodnou kombinací zdravotních a sociálních služeb, které budou poskytovány v jednom místě kompaktním týmem odborníků, lze rodině nabídnout komplexní podporu ve většině problematických situací, které během péče o dítě se závažným zdravotním problémem řeší:

 • Zajištění komplexní diagnostiky dítěte ve spolupráci se specialisty a následná příprava plánu péče a léčby dítěte ve spolupráci s dalšími odborníky (koordinovaná zdravotní ambulantní péče)
 • Dlouhodobé sledování zdravotního stavu dítěte v pro něj důvěrně známém prostředí (zdravotní dispenzární péče)
 • Zajištění zdravotní péče v domácím prostředí dítěte, bez nutnosti dítě s komplikovaným zdravotním stavem dopravovat do zdravotnického zařízení (zdravotní domácí péče v kombinaci s návštěvní službou)
 • Dlouhodobá a následná lůžková péče v případě zhoršení zdravotního stavu dítěte, s navazující paliativní péčí (zdravotní péče)
 • Sociální odlehčovací péče s možností zdravotnického vybavení a zdravotnického personálu, která umožní pobyt dítěte se závažným zdravotním stavem
 • Ambulantní odlehčovací služba, denní nebo týdenní stacionář pro děti se závažným zdravotním problémem, které vyžadují pravidelnou zdravotní péči

Nadace Sirius jako partner Dětského centra Strančice (DC Strančice) a jeho zřizovatele Krajského úřadu Středočeského kraje zajišťuje vedení projektu a metodické činnosti.  

Hlavními cíli projektu jsou:

 1. Ověřit možnosti transformace DC Strančice na CKP pro děti se zdravotním znevýhodněním v Choceradech
 2. Ověřit uplatnění CKP ve Středočeském kraji včetně jeho spolupráce s dalšími poskytovateli zdravotních a sociálních služeb
 3. Ověřit případné využití služeb CKP i pro další sousedící kraje a Hl. m. Prahu
 4. Zajištění podkladů pro budoucí vícezdrojové financování, včetně plateb z veřejného zdravotního pojištění. 
 5. Využít výsledky a zkušenosti pro tvorbu podpůrných podkladů pro Ministerstvo zdravotnictví i další dětská centra

Projekt byl zahájen vytvořením Projektového záměru, kde byly nadefinovány cíle projektu, jednotlivé výstupy, fáze, milníky a organizační struktura. Tento dokument byl použit jako podklad pro jednání a následně schválen radou Středočeského dne 31. 10. 2019.

Jedním z hlavních výstupů projektu je popis a postupné vytvoření organizace, která se se zaměřuje na nové pojetí poskytování zdravotních a sociálních služeb, a zajištění všech provozních, organizačních, personálních a technických podmínek pro jejich poskytování dětem a rodinám v nové lokalitě Chocerady.

Stěhování ze Strančic do Chocerad  a zahájení činnosti  DC Chocerady – Centrum komplexní péče v návaznosti na situaci způsobenou Covid-19 proběhlo 12.5 2020. Po tomto datu byl zahájen Pilotní provoz Centra komplexní péče, který do konce roku 2021 ověří prakticky cíle projektu a bude sloužit  jako příklad pro budování dalších center v České republice. 

Více informací o Dětském centru Chocerady – centru komplexní péče, příspěvkové organizaci naleznete: https://detskecentrumchocerady.cz/#aktuality