Detail projektu

Běžná činnost organizace Střediska NRP

logo stredisko nahradni rodinne pece

ikona home
Realizátor:
Středisko náhradní rodinné péče, spolek

ikona cas
Realizace:
1. 7. 2021 – 31. 12. 2022

ikona penize
Částka:
3 653 130 Kč

ikona terc
Cíl:
Cílem projektu je podpora běžné činnosti organizace.

ikona palec
Očekávané výsledky:

 • Realizace aktivit organizace Středisko náhradní rodinné péče, spolek
 • Sociálně-právní a výchovné poradenství
 • Psychologická diagnostika a odborné psychologické poradenství, terapeutická pomoc
 • Edukačně-podpůrné aktivity
 • Pravidelná setkání Cestou NRP pro žadatele o osvojení a NRP (i v anglickém jazyce)
 • Šíření dobré praxe

Více informací o činnosti organizace naleznete na www.nahradnirodina.cz.

ikona stazeni
Výstupy:
Bude doplněno

www.nahradnirodina.cz 

 

Detail projektu

Kompetenční model doprovázení

alterego

ikona home
Realizátor:
ALTER EGO – institut pro podporu vzdělanosti z.s.

ikona cas
Realizace:
1. 7. 2021 – 31. 12. 2022

ikona penize
Částka:
301 615 Kč

ikona terc
Cíl:
Hlavním projektovým záměrem je vybudovat víceúčelovou, široce dostupnou a prakticky využitelnou, a hlavně dlouhodobě udržitelnou platformu pro systematický osobnostní a profesní (sebe)rozvoj pracovníků doprovázení, postavenou na srozumitelné a inspirující filozofii.

Součástí projektového záměru je poukázat napříč celým systémem a strukturou sociálně-právní ochrany dětí v ČR (MPSV, Krajské úřady, OSPOD, fyzické či právnické osoby, pověřené výkonem sociálně-právní ochrany dětí) na šíři a rozsah multioborových kompetenčních požadavků a nároků na výkon profese "pracovníka doprovázení pěstounských rodin". A v návaznosti na to akcentovat potřebnost zajištění odpovídající specializované a cílené podpory těchto pracovníků ve smyslu vzdělávání, supervize, terapeutického poradenství, ev. terapie atp. Spolu s tím ale také ukázat, kde jsou hranice této profese a tím vymezit relevantní a legitimní očekávání od jejího výkonu jak ze strany systému SPOD, tak ze strany doprovázených náhradních rodin. Smyslem plošného šíření samotné myšlenky, na které stojí předkládaný projekt, je též snaha o zvýšení vnímané prestiže této profese.

Projekt v maximální míře využije vytvořené výstupy projektu Kompetenční model doprovázejícího pracovníka, který realizovala organizace Rozum a Cit, zreviduje jejich aktuální platnost, aktualizuje je a inovuje. Zmiňovaná platforma by se měla stát využitelným nástrojem pro všechny pracovníky doprovázení.

ikona palec
Očekávané výsledky:

 • Rozšířený a aktualizovaný kompetenční model pracovníka doprovázení
 • Celorepublikový přehled o vnímání role doprovázejících pracovníků
  ve smyslu očekávaných kompetencí a předpokladů pro výkon této profese ze strany orgánů státní správy, resp. úřadů zabývajících se agendou SPOD
 • Rozšířená a aktualizovaná on-line aplikace pro hodnocení kompetenčních úrovní
 • Sada upravených, inovovaných a rozšířených specializovaných vzdělávacích programů s akreditací MPSV ČR a MŠMT ČR (se zaměřením na sociální pracovníky, působící v institucích zřízených MŠMT, např. dětské domovy, speciální školy)
 • Orientace v problematice SPOD
 • Základní témata v oblasti specifik a potřeb dítěte v NRP
 • Základní témata v oblasti specifik a potřeb rodinného systému v NRP
 • Sebeřízení a plánování postupů práce
 • Komunikační dovednosti
 • Nový, pilotně ověřený specializovaný vzdělávací program s akreditací MPSV a MŠMT ČR (se zaměřením na sociální pracovníky, působící v institucích zřízených MŠMT, např. dětské domovy, speciální školy)
 • Přehled průměrované úrovně rozvinutí jednotlivých kompetenčních oblastí, resp. kompetencí u posuzovaného vzorku pracovníků
 • Proškolení účastníků pilotně zapojených do projektových aktivit ve dvou specializovaných vzdělávacích programech
 • 5.Redesignovaný modul: „Komunikační dovednosti“
 • Nový modul: „Pracovní styly a hnací síly (drivery)“
 • Aktualizovaná a rozšířená metodika pro práci s rozšířeným a aktualizovaným kompetenčním modelem pracovníka doprovázení

Bližší informace naleznete na www.centrumpodpory.cz.

 


www.alterego.cz 

 

Detail projektu

Bezpečný kontakt dítěte v náhradní rodinné péči s jejich biologickou rodinou

 logo amalthea

ikona home
Realizátor:
Amalthea o.s.

ikona cas
Realizace:
1. 4. 2019 – 31. 3. 2021

ikona penize
Částka:
5 150 220 Kč

ikona terc
Cíl:
Projekt navazuje na předešlý projekt Kontakt dětí v NRP s jejich rodiči, kdy byl vytvořen Manuál Kontakt dětí v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou včetně Formuláře pro vyhodnocení rizik kontaktu. V rámci projektu chceme Formulář dále šířit do praxe na další pracoviště. Usilujeme o to, aby rozhodování o kontaktu dětí v NRP s jejich rodinou bylo vždy se vší pozorností k potřebám a zájmům každého dítěte. Hlavním posláním projektu je zajištění bezpečného kontaktu dětí v NRP s jejich biologickou rodinou a zvýšení odbornosti pracovníků sociálně-právní ochrany dětí v této oblasti. Rozhodování pracovníků musí stát na jasných důkazech a objektivních informacích, nikoliv pouze na pocitu pracovníka či podléhat trendům, které nemusí být vždy v zájmu dítěte.

ikona palec
Očekávané výsledky:

 • Kontakt dítěte v NRP s biologickou rodinou je nataven pro dítě bezpečně a smysluplně
 • Zvýšené kompetence pracovníků OSPOD, NNO a KÚ při rozhodování o kontaktu dětí v NRP s biologickou rodinou
 • Sociální pracovníci SPOD mají k dispozici metodické materiály ke kontaktu

Partnerskou organizací pro projekt je Centrum podpory, o. p. s.

Více informací a materiály ke stažení naleznete na www.centrumpodpory.cz

ikona stazeni
Výstupy:

Bude doplněno

 


www.amalthea.pardubice.cz