Please select your page

Termín realizace: červen 2016 – červen 2017
Projektová manažerka: Kamila Badová

Expertní kulaté stoly byly aktivitou navazující na výsledky výzkumu „Predikce ohrožení rodiny“.

Cílem expertních kulatých stolů bylo iniciovat odbornou diskuzi na téma Primární prevence ohrožení rodiny a navrhnout programy podpory preventivních aktivit pro rodiny v ČR.

Za spolupráce společností MEDIAN a SocioFactor bylo zrealizováno 7 kulatých stolů.

Výsledky kulatých stolů byly společně se zjištěním kvantitativního výzkumu představeny odborné veřejnosti v rámci konference PODPORA RODIN S DĚTMI – problémy, návrhy a inspirace, která se uskutečnila 14. června 2017 v Praze a následně shrnuty  v podobě závěrečné Výzkumné zprávy „Rodina a dítě v kontextu – možnosti prevence, podpory a spolupráce“.

Tato aktivita získala záštitu MŠMT a MPSV.

Další informace naleznete zde: pdfExpertni-kulate-stoly.pdf435.18 KB

Výzkumná zpráva RODINA A DÍTĚ V KONTEXTU – možnosti prevence, podpory a spolupráce ke stažení:

Výzkumná zpráva „Rodina a dítě v kontextu. Možnosti prevence, podpory a spolupráce.“ se zaměřuje na oblast preventivní práce s rodinou v České republice. Pojmenovává priority a cíle prevence, které by při naplňování měly vést k předcházení sociálnímu selhání rodin, podpoře rodiny a dítěte a spolupráci těch, kteří mají rodinám a dětem co nabídnout. Nejedná se však o výčet preventivních programů či konkrétních preventivních aktivit, ale spíše o soubor inspirací a podnětů, který je k dispozici všem, kteří své úsilí zaměřují nebo plánují zaměřit do oblasti prevence, ať už primární prevence popř. sekundární prevence.

Výzkumná zpráva je výsledkem spolupráce šesti desítek expertů z různých oblastí problematiky ohrožených rodin a vznikala deset měsíců. Preventivní práce s rodinou je v České republice stále na začátku. Zpráva má ambici kromě svého odborného přínosu pro problematiku sloužit také jako upozornění na fakt, že je u nás preventivní práce dlouhodobě podceňována a nejsou na ní věnovány dostatečné finanční prostředky. Zpráva vyjmenovává, jaké rezervy v prevenci sociálního selhání rodin máme a předkládá řadu námětů a inspirací k řešení, mimo jiné např.: potřeby dítěte, rodičovské kapacity, rodičovské kompetence, volný čas dítěte, komunita, rodinná krize, mezigenerační vztahy, svépomocné aktivity, rodina se specifickou potřebou, dostupné bydlení, informovanost rodin, slučitelnost pracovních a rodinných rolí, předškolní vzdělávání, služby pro rodinu, dobrá praxe, interdisciplinarita, politika evidence, rodinná politika a další neméně důležitá témata. Inspiraci ve zprávě najdou jak neziskové organizace, věnující se dětem a rodinám, tak státní správa, politici či filantropové.