Please select your page

Pozvanka na konferenci FB

Dovolte nám pozvat Vás na konferenci „Aktuální výzvy systému péče o ohrožené děti“, která se bude konat dne 19. 5. 2022 od 9 hodin v prostorách Poslanecké sněmovny. 

Konference je pořádána pod záštitou pana poslance Aleše Juchelky, Nadací Sirius a Dětským fondem OSN – Unicef.

Účast je možná jak osobně, tak online.

Pozvánku a program konference naleznete pod tímto odkazem: https://www.nadacesirius.cz/soubory/aktuality/pozvanka-aktualni-vyzvy-systemu.pdf

 

Profily prezentujících:

Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, zaměřuje se na psychický vývoj člověka ve společnosti, na partnerské a rodinné vztahy. Dlouhodobě pracovala jako psycholožka dětí v pěstounské péči.

Má vlastní poradenskou praxi a je spoluautorkou řady psychologických publikací.

Mgr. Regína Dlouhá

Unie center pro rodinu a komunitu, z.s.

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK Praha. Působila jako ředitelka Kruhu přátel Obecné školy, pracovala jako lektorka vzdělávání dospělých pro společnost Člověk v tísni. Přednáší v kurzech DVPP a v rekvalifikačních kurzech. Je ředitelkou Klubu K2, o.p.s., - centra pro podporu rodiny, který je na Praze 10 již 17 let nablízku rodinám.  Jako radní Unie center pro rodinu a komunitu upozorňuje na význam preventivních prorodinných aktivit a prorodinných organizací.

Jan Zajíček

V roce 1993 s ženou a přáteli založili Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. jako místo setkání rodin, prostor pro doplnění kompetencí, vzdělání a později i pomoc rodinám s těžce postiženým dítětem prostřednictvím čtyř sociálních služeb. Velkou prioritou Centra je primární prevence patologických jevů ve fungujících rodinách. Zaměřujeme se na vzdělávání ke vztahům dětí základních škol, přípravě snoubenců, programy na posílení partnerských vztahů, rodičovských kompetencí a poradenstvím. V Centru mimo jeho vedení pracoval jako mediátor, konzultant, lektor kurzů Efektivního rodičovství a přednášející na vztahová témata. Od roku 1995 s ženou vedou osmidenní kursy Škola rodičovských a rodinných kompetencí kterými již prošlo několik tisíc rodin.  Centrum vedl až do svého odchodu do penze v roce 2020. Od roku 2001 je předsedou Rodinného svazu ČR.

Mgr. Jaromír Mazák, Ph.D.

SCHOLA EMPIRICA, Z.S. A Katedra sociologie Filozofické fakulty UK

Absolvoval studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde nyní vyučuje na katedře sociologie, a působí také na Sociologickém ústavu AV ČR.  Kromě akademického působení spolupracuje také s organizací Schola Empirica. V minulosti se podílel mj. na výzkumných projektech pro státní správu se zaměřením na celoživotní vzdělávání a situaci znevýhodněných skupin na trhu práce a za Karlovu univerzitu konzultoval pro Českou televizi kontinuální výzkum Trendy Česka.

Mgr. Petra Hájková Ph.D. (dříve Tomalová)

Univerzita Palackého v Olomouci, Společnost pro mukopolysacharidosu, z.s.

Vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Po studiu působila jako vedoucí poradny Národní rady osob se zdravotním postižením. Je spoluzakladatelkou pražského Centra provázení, kde působila jako krizová interventka a poradenská pracovnice s rodinami dětí, kterým bylo diagnostikováno vzácné či závažné onemocnění a s rodinami dětí extrémně nedonošených. Nyní pracuji jako metodička celostátní sítě Center provázení a odborná asistentka na Ústavu speciálně pedagogických studií.

Prof. PhDr. Dana Hamplová, PhD.

Vystudovala sociologii na FF UK, nyní se zaměřuje na kvantitativní sociologii, a to především na témata rodiny, kvality života, zdraví, sociálních nerovností a náboženství. Je vědeckou pracovnicí Sociologického ústavu Akademie věd.

Daniel Prokop

Vystudoval kvantitativní sociální výzkum na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. V letech 2009–2018 působil ve výzkumné agentuře Median, od roku 2017 jako ředitel výzkumu. V roce 2019 založil vlastní výzkumnou organizaci PAQ Research, zároveň jako výzkumník pracuje na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Je autorem knihy Slepé skvrny, podílel se na různých známých průzkumech, pravidelně vystupuje v českých médiích. 

Mgr. Monika Šimůnková 

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Patří k předním odborníkům na právní ochranu dětí. V roce 2002 úspěšně složila advokátní zkoušku a působila v řadě právnických kanceláří. V letech 2004-2010 pracovala jako právnička a zástupkyně ředitelky Nadace Naše dítě, kde realizovala řadu projektů, jako např. založení Linky právní pomoci pro problémy dětí. V roce 2011 byla jmenována zmocněnkyní vlády pro lidská práva. Tuto funkci vykonávala takřka tři roky a věnovala se zejména problematice sociálního vyloučení, ochraně dětí, seniorů, lidí s postižením a národnostním menšinám. Zaměřila se též na oblast školství, zajímala se o vězeňství a práva lidí v zařízeních, v nichž dochází k omezení svobody. V letech 2016 – 2018 působila jako poradkyně ministrů školství mládeže a tělovýchovy pro oblasti společného vzdělávání a souvisejících témat. Od prosince 2019 zastává funkci zástupkyně Veřejného ochránce práv. Je členkou Výboru pro práva dítěte při Radě vlády pro lidská práva a pracovní skupiny pro porodnictví při Radě vlády pro rovnost žen a mužů, poradních orgánů vlády České republiky. 

JUDr. Daniela Kovářová

Rodinná advokátka a prezidentka Unie rodinných advokátů

Absolvovala Právnickou fakultu J. E. Purkyně v Brně, právnička, advokátka se specializací na rodinnou problematiku a politička, bývalá ředitelka Justiční akademie a v letech 2009–2010 ministryně spravedlnosti České republiky. 

Současně zastává funkci prezidentky Unie rodinných advokátů.

Mgr. Klára Chábová

Klára Chábová působí v neziskovém sektoru již od roku 2002. V roce 2008 založila neziskovou organizaci Mimo domov, která realizuje pravidelné výjezdy do dětských domovů a zaměřuje se především na osvětu spojenou s dospívajícími dětmi žijícími v pobytových zařízeních. Dnes je Klára v této organizaci čestnou předsedkyní. V červenci 2019 získala titul Laskavec udělovaný Nadací Karla Janečka lidem, kteří nezištně konají dobré skutky. V tomtéž roce se stala výkonnou ředitelkou Nadačního fondu Krok domů, který se zaměřuje na systémové a legislativní změny týkající se ohrožených dětí, převážně pak mladých dospělých, a jejich přípravy na samostatný život. Třetím rokem je také členkou vládního Výboru pro práva dítěte pod Úřadem vlády ČR. Jejím cílem a přáním je podpořit transformaci pobytových zařízení a výchovy a zasadit se o ni. Má dva syny, kteří jsou pro ní velkou inspirací.

PhDr. Miloslav Macela

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně (obor Místní správa) a Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy (obor Historie). Více než 20 let působil na různých pozicích ve veřejné správě, kde se postupně specializoval na sociální oblast, zejména na systémy řízení a financování sociální práce, ochranu práv dětí a transformační procesy v sociální oblasti. V současné době se zabývá expertní, výzkumnou a publikační činností. 

 

Za organizační tým

Lucie Chocholoušová
office manager

Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s.
Všehrdova 560/2
118 00 Praha 1
gsm:  +420 702 026 600
e-mail:  
www.opssirius.cz