Unikátní výzkum o příbuzenských pěstounech: Jaké mají potřeby? V čem se odlišují? Jak je podporovat?

Termín realizace: září 2019 - prosinec 2020
Realizátor: výzkumná organizace SocioFactor a Centrum psychologické podpory v rámci projektu Pěstounská péče příbuzných, který je realizován za finanční podpory Nadace Sirius

Cílem výzkumu bylo identifikovat potřeby pěstounů, kteří mají svěřené děti do příbuzenské pěstounské péče. Potřeby příbuzenských pěstounů jsou často popisovány z pohledu doprovázejících organizací a třetích osob, ale chybí ucelený pohled na potřeby z pohledu samotných příbuzenských pěstounů. Předkládaný výzkum se tedy zaměřil právě na opomíjenou perspektivu pěstounů.

Výzkum proběhl v šesti navazujících etapách a byl kombinací kvalitativních osobních a skupinových rozhovorů a kvantitativního šetření. Do kvantitativního šetření bylo zapojeno 169 pěstounských rodin z Moravskoslezského kraje

Výzkum identifikovat řadu aspektů, které odlišují příbuzenskou péči od zprostředkované příbuzenské péče. Mezi nejvýraznější aspekty patří výrazně odlišný průběh zahájení péče, problémy související se vzájemnou příbuzností, nestabilní finanční zázemí a problémy spojené s vysokým věkem pěstounů.

Tyto odlišné aspekty vedou k závěru, že příbuzenští pěstouni potřebují specifickou podporu, a že se nejedná pouze o podporu finanční, jak je často diskutováno. Kromě finanční podpory je potřeba příbuzenským pěstounům zajistit specializovanou psychologickou, sociálně-právní, vzdělávací a další podporu, a její poskytování zahájit ještě před začátkem pěstounské péče.

Výzkum také ukázal, že svým pojetím se příbuzenská péče blíží více institutu osvojení, výrazným aspektem je především vnímání trvalosti péče již v době jejího zahájení, a to všemi zúčastněnými.

Závěrečná zpráva také poukazuje na potřebu legislativního oddělení péče příbuzných od klasické pěstounské péče do samostatného právního institutu péče, současně s nastavení specializované podpory přizpůsobené potřebám této skupině pečujících příbuzných, a to včetně jasně definované finanční podpory.