MSMT logotyp text CMYK czProjektu Výzvy, předpoklady a bariéry ústavní péče byla udělena ZÁŠTITA Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Konference „PROBLÉMY A PŘEKÁŽKY ÚSTAVNÍ PÉČE V PERSPEKTIVĚ JEJÍCH PRACOVNÍKŮ“

V návaznosti na výzkum Výzvy, předpoklady a bariéry ústavní péče Nadace Sirius ve spolupráci s Ing. Alešem Juchelkou, poslancem Parlamentu ČR, uspořádala dne 14. 3. 2024 konferenci „PROBLÉMY A PŘEKÁŽKY ÚSTAVNÍ PÉČE V PERSPEKTIVĚ JEJÍCH PRACOVNÍKŮ“ v poslanecké sněmovně. 

Výzkumníci představili hlavní zjištění a situaci v dětských domovech, dětských domovech se školou, výchovných a diagnostických ústavech:

  • O umístění dítěte většinou rozhoduje volné místo v ústavu, nikoliv potřeby dítěte.
  • V ústavech převládá nedostatek personálu a slabé metodické vedení snižuje kvalitu péče.
  • Selhává celý systém, který má dítě podporovat, od OSPODů až po soudy.

Jednoznačným závěrem bylo, že malé změny nepomohou, je potřeba zásadní transformace ústavních zařízení.

V panelové diskusi „Možnosti využití výsledků výzkumu pro změnu ústavní péče“ vyjádřili své vize a návrhy ke změně odborníci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva práce a sociálních věcí, Asociace náhradní výchovy z.s., Federace dětských domovů – FICE, z.s., Kanceláře Veřejného ochránce práv, Nadačního fondu Krok domů, SocioFactoru a Nadace Sirius. 

Konference byla určena pracovníkům zařízení ústavní péče o děti, pracovníkům pomáhajících organizací a dalším aktérům systému náhradní péče, zúčastnilo se jí více jak 212 účastníků.

Záznam celé konference je zdarma ke shlédnutí:

Prezentace přednášejících ke stažení:

pdfVýzvy_předpoklady_a_bariéry_ústavní_péče_Topinka-Lipová.pdf776.34 KB

Konference v médiích:

https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/546418-hrozi-kolaps-ustavni-pece-deti-v-ni-pribyva-experti-a-zarizeni-v-cesku-chybi

https://www.novinky.cz/clanek/domaci-do-detskych-domovu-by-nesmely-prichazet-deti-do-sedmi-let-planuje-ministerstvo-40464211

Informace o projektu:

Termín realizace: 9/2022 – 12/2023

Myšlenka tohoto projektu vznikla z průběhu konference o aktuálních tématech v oblasti ohrožených dětí, kterou Nadace Sirius pořádala v květnu letošního roku v prostorách Poslanecké sněmovny. Jedním z témat byla i transformace náhradní péče o děti, kdy prezentace paní Mgr. Kláry Chábové vyvolala intenzivní diskusi. Nadace proto přislíbila organizačně zajistit setkání, kde budou moci pracovníci zařízení ústavní výchovy vyjádřit svůj postoj. 

Cílem tohoto projektu je provedení tzv. AS-IS analýzy, která je zaměřena na identifikaci aktuálních problémů a bariér, příležitostí a výzev, nebo slabých a silných stránek aktuálního stavu zkoumané oblasti. V tomto případě půjde o analýzu bariér, problémů a výzev současné ústavní péče, která spadá do gesce MŠMT. Cílem analýzy není definovat, jak má vypadat potřebná změna ústavní péče (transformace), ale poskytnout odborný a adekvátní podklad pro návrh takové změny, např. seznam problematických aspektů, které v současnosti komplikují výkon ústavní péče. V praxi obvykle na AS-IS analýzu navazuje návrhová část – TO-BE analýza (návrh transformace), která však není součástí tohoto projektu.

Vstupní informace pro analýzu budou získány pomocí vzájemně propojených a tematicky zacílených skupinových diskusí. Těch se budou účastnit zástupci různých typů zařízení a různých profesí. Diskusí se nebudou účastnit žádní odborníci mimo ústavní péči, protože cílem analýzy je získat výpověď o ústavní péči zevnitř. Výsledek analýzy bude zpracován do závěrečné zprávy, která přehledně shrne zjištěné problémy, bariéry, příležitosti a výzvy ústavní péče. Smyslem analýzy není stav hodnotit, ale popsat pohled na situaci zevnitř.

Z diskuse ve veřejném prostoru je patrné, že téma transformace není stále uzavřeno a je důležité, aby se do debaty zapojovali také zástupci ústavních zařízení. Pro úspěšnou transformaci zařízení je třeba nejen správně nastavit cíle transformace, ale také naplánovat realizovatelný postup, který k tomuto cíli povede. Základem takového plánu je vyhotovení kvalitní AS-IS analýzy. 

Projekt je realizován výzkumnou agenturou SocioFactor a Nadací Sirius za konzultační a odborné podpory Kanceláře veřejného ochránce práv, Federace dětských domovů a Asociace náhradní výchovy. Garanci nad projektem převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Strategický cíl:

Identifikace aktuálních problémů, podmínek a bariér v ústavní péči ve spolupráci se zástupci ústavní péče.

Dílčí cíle:

  • Zpracování závěrečné souhrnné zprávy, která bude identifikovat problémy, podmínky a bariéry současné ústavní péče pohledem zástupců ústavních zařízení. 
  • Šíření zprávy (direct maily, předání zákonodárcům, účast na odborných konferencích, seminářích) a její poskytnutí pro další diskuzi a jako podklad pro transformaci

Obsah a aktivity projektu:

Budou uspořádána 3 setkání (3x focus group) v rozmezí 3 měsíců, každý měsíc 1 setkání), každé v rozsahu cca 3-4 hodiny, účast cca 12 zástupců ústavní péče na každém setkání.  Bude se jednat o zástupce ústavních zařízení různé odbornosti (ředitelé, vedoucí vychovatelé, etopedi apod.)

Jsou vydefinována 3 základní témata, která jsou rozdělena do 3 skupin (3 fokusní setkání, pro každé téma ustanoveny 2 menší skupiny, celkem 6 malých skupin). 

Na každém fokusním setkání bude diskutována jedna skupina témat. Témata budou detailně rozpracována do podrobných scénářů. 

FG: CHARAKTERISTIKA DĚTÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍ POTŘEBY

  • Charakteristika dětí – typologie, projevy chování, potřeby dětí, kritéria pro rozhodnutí o umístění dětí apod.

2. FG: PŘIJETÍ DÍTĚTE A KAŽDODENNÍ ŽIVOT V ZAŘÍZENÍ s ohledem na typologii dětí – možnosti a způsoby práce s dítětem 

  • Dítě v průběhu péče (příchod, adaptace, vzdělávání, výchova a volný čas, majetek a materiální vybavení dětí, zdravotní péče apod.)
  • Rodina dítěte (kontakt, konflikty s rodiči apod.)

3. FG: ZÁZEMÍ ZAŘÍZENÍ s ohledem na naplňování potřeb jednotlivých skupin (typů) dětí (prostorové a personální) 

  • Umístění zařízení (velikost, kapacita, bezpečí dětí apod.)

Harmonogram

Od září do prosince 2022 bude probíhat přípravná fáze projektu. Realizace skupinových diskusí proběhne v období leden–březen 2023. Závěrečná zpráva by měla být finalizována v květnu 2023. Kromě zveřejnění zprávy budou výsledky analýzy prezentovány také na Rozpravách k ústavní péči v květnu 2023. 

Výstupy