Výzkum současné praxe v náhradní rodinné péči v České republice byl zahájen v lednu 2013.

Cíl výzkumu:

Zmapování zkušeností účastníků se systémem náhradní rodinné péče v průběhu celého procesu – od přípravy na přijetí dítěte přes přechod a adaptaci dítěte v nové rodině, vývoj dítěte až po osamostatnění se, případně po dospělý věk. Hlavní důraz bude kladen na „ostrůvky podpory“ (služby), které byly, či nebyly dětem a rodinám poskytnuty.

Dalším výzkumným záměrem je identifikace potřeb dětí a náhradních rodin. Podstatou je zjistit, o jaké potřeby jde, a současně zmapovat postavení jednotlivých účastníků poskytujících podporu/služby (vzájemná výpomoc náhradních rodin, neziskový sektor, reprezentanti státní správy – OSPOD).

Obsah výzkumu:

Výzkum praxe náhradní rodinné péče a zkušenosti aktérů s touto praxí

  • Aktuální zkušenosti aktérů se systémem náhradní rodinné péče – rodiny, děti, 
            neziskové organizace, sociální pracovnice
  • Právní analýza systému včetně historického vývoje (1990–2013)
  • Přehled výzkumů realizovaných v České republice (1990–2012)
  • Aktuální postoje veřejnosti k náhradní rodinné péči

Výsledky výzkumu: