Monitoring dětské problematiky

Prostřednictvím monitoringu, který Nadace Sirius iniciovala, se OPS Sirius ve spolupráci s výzkumnou agenturou Median, s.r.o. snažila zmapovat péči o dítě v pojetí Úmluvy o právech dítěte v České republice, konkrétně do jaké míry je péče o děti u nás komplexní a interdisciplinární.

Výsledky monitoringu poskytují Nadaci Sirius relevantní podklady pro efektivní grantové řízení: usnadňují výběr vhodných projektů a detekují chybějící řešení. Nadace Sirius získané údaje využívá i k posílení informovanosti české veřejnosti o situaci v oblasti ochrany dětí.

Mapování problematiky zahrnuje následující oblasti:

  • nejpalčivější problémy dítěte, které je potřeba řešit;
  • podmínky pro řešení a prevenci poskytované státem v legislativě a cílech;
  • řešení problémů státními orgány přímo v kontaktu s dítětem (rodinou);
  • řešení těchto problémů neziskovým sektorem;
  • postoj odborné veřejnosti k těmto problémům;
  • postoj veřejnosti k potřebám dětí a jejich rodin.


Monitoring I

Cílem první fáze monitoringu, která probíhala od dubna do září 2008, bylo zmapování problematiky dětí ohrožených sociálním prostředím, v němž vyrůstají nebo v němž se právě nacházejí. Výsledky první fáze monitoringu byly prezentovány na konferenci "Ohrožené dítě"  v listopadu 2008.

Závěrečné zprávy Monitoringu I ke stažení:

Neziskové organizace - Zpráva z výzkumu  (4.50 Mb)
Státní sektor - Zpráva z výzkumu  (2.60 Mb)
Problematika ohrožených dětí - Hloubkové rozhovory  (214.50 Kb)
Výzkum mezi populací ČR  (2.13 Mb)

Souhrnný text v podobě brožury  (684.29 Kb)


Monitoring II

Cílem druhé fáze monitoringu, která probíhala od června 2009 do března 2010, bylo zmapování problematiky dětí se zdravotním postižením. Výsledky druhé fáze monitoringu byly prezentovány na konferenci "Ohrožené dítě II" 12.5.2010.

Závěrečné zprávy Monitoringu II  ke stažení:

Neziskové organizace - Zpráva z výzkumu  (3.63 Mb)
Státní sektor - Zpráva z výzkumu  (5.09 Mb)
Zpráva z kvalitativní části  (4.11 Mb)
Postoje veřejnosti k problematice dětí se zdravotním postižením  (2.19 Mb)
Výzkum mezi rodiči dětí se zdravotním postižením  (3.51 Mb)

 Souhrnný text v podobě brožury (1.09 Mb)  

 

Konference "Ohrožené dítě I"

Nadace Sirius srdečně děkuje všem, kteří se konference zúčastnili a pomohli nám vytvořit otevřenou diskusní atmosféru!!!

Konference se konala v úterý 11.11. 2008.
Místem konání byl Hotel Hilton Prague, Pobřežní 1, 186 00 Praha 8

Tiskové zprávy

Zúčastnili se:

  • zástupci jednotlivých ministerstev na úrovni vedoucích odborů
  • orgány sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD), příspěvkové organizace
  • neziskové organizace
  • odborná veřejnost – vzdělavatelé na VŠ, novináři, oborové organizace

Videozáznam z konference

Ve videoarchivu na stránce www.youtube.com/sancedetem je možné shlédnout prezentace jednotlivých přednášejících včetně diskuze k výsledkům monitoringu.

Prezentace přednášejících ke stažení:

 Miloš Staněk a Přemysl Čech - Median, s.r.o.
Prezentace výsledků monitoringu stavu řešení dětské problematiky V ČR  (1.77 Mb)

 PhDr. Pavla Kuncová
Dítě v dnešním světě  (645.39 Kb)

 Mgr. Alena Svobodová a  Mgr. Adam Křístek - Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
Jak vidí situaci v ČR jinde?  (81.66 Kb) - Pohled na situaci v péči o děti v ČR z mezinárodního kontextu, konkrétně zhodnocení OSN, Rady Evropy a  Evropského soudu pro lidská práva

Mgr. Kateřina Jirková - vedoucí oddělení rodinné politiky, MPSV
 Prorodinný balíček - anotace  (26.50 Kb)Prezentace k plánu a další informace

 Doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc. - vedoucí oddělení sociální psychologie FF UK
 Výchova k manželství a rodičovství, sexuální výchova na ZŠ  (501.44 Kb)

 JUDr. Šárka Špeciánová
 Spolupráce sociálních pracovníků se zdravotníky při vyhledávání týraných, zneužívaných či zanedbávaných dětí  (254.79 Kb)

PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
 Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR  (149.77 Kb)

Ing. Eliška Králová
 Naplňování ministerských záměru na úrovni krajů a pověřených obcí  (134.72 Kb)

Igr. Marcela Brodilová
 Město Neratovice - formy sociální práce a služeb pro rodiny  (75.75 Kb)

 

 

Konference "Ohrožené dítě II"

Odborná konference, zaměřená na problematiku dětí se zdravotním postižením, se konala dne 12.5.2010 od 9:00 hodin v prostorách Andel´s Hotel Prague, Stroupežnického 21, Praha 5.

V první části konference byly prezentovány výsledky monitoringu, který pro Nadaci Sirius realizovala agentura MEDIAN, s.r.o., ve druhé pak příspěvky odborníků, zabývajících se danou problematikou.

Program:


8:30 Registrace účastníků
9:00 Zahájení konference
9:15  Monitoring stavu řešení dětské problematiky v ČR II (3.43 Mb),  PhDr. Miloš Staněk (12.60 Kb), MEDIAN, s.r.o.
12:00 Oběd
13:00 Úvodní slovo k odpolední části programu,  Doc. Jaroslav Šturma (12.13 Kb)
13:30  Ohrožující překážky (230.00 Kb),  PhDr. Jan Pičman (25.00 Kb)
14:00  Péče v oblasti dětské psychiatrie (1.89 Mb),  MUDr. Iva Hodková (23.50 Kb)
14:30  Vzdělávání zdravotně postižených žáků v nerestriktivních podmínkách běžných škol z pohledu studující mládeže v ČR (1.47 Mb),
Doc.PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D (25.00 Kb),  Doc.PhDr. Iva Strnadová, Ph.D. (10.70 Kb)
15:00  Preventivní péče o děti se zdravotním postižením (306.00 Kb),  MUDr. Iva Truellová (83.50 Kb), MZ ČR
15:30 Podpora transformace sociálních služeb ze strany MPSV, Mgr. Tereza Kloučková, MPSV ČR


Účastníci konference obdrželi CD s výsledky výzkumu a tištěný odborný příspěvek Doc. Mgr. PaedDr. Jana Michalíka, Ph.D. s názvem  Rodina pečující o člena se zdravotním postižením - známe ji? ((2.15 Mb)) .