Diagnostika ohroženého dítěte

Projekt Diagnostika ohroženého dítěte byl na základě rozhodnutí správní rady Nadace Sirius konané dne 27.9.2011 dočasně pozastaven z důvodu, že Ministerstvo práce a sociálních věcí rovněž zahájilo aktivity na vývoji předmětného diagnostického nástroje.

Cílem projektu bylo vytvořit jednotný a objektivní diagnostický nástroj určený k posuzování míry ohrožení dítěte v jeho sociálním prostředí, který by umožňoval kvalifikované vyhodnocení situace dítěte a napomáhal při rozhodování o dalších krocích při řešení situace ohrožení dítěte.

Diagnostický nástroj měl sloužit jako efektivní nástroj při každodenní práci sociálních pracovníků tam, kde je diagnostika potřebná.

Projekt byl pozastaven ve fázi zpracování tzv. Passportu dítěte (pracovní verze), kdy materiál mj.:

  1. respektoval vývojová specifika ohroženého dítěte (věková kategorie 0 – 3 roky, 3 - 6 let, 6 – 10 let);
  2. podrobně rozpracoval jednotlivé dotčené profese významné pro součinnost v této oblasti: gynekolog; pracovníci novorozeneckého oddělení; pediatr; sociální pracovník (OSPOD); sociální pracovník (DSP); soudce; pracovníci matriky; vychovatelé v předškolních zařízeních: jesle, mateřská škola; psycholog a další pracovníci v oblasti poradenství; policie; pracovníci neziskového sektoru a další;
  3. předpokládal moderní přístup ke sběru podnětů, který by byl formou on-line připojení a byl by pouze v administraci či pracovní kompetenci OSPOD.

Tento materiál vznikl na základě spolupráce řady odborníků dotčených profesí. Při této práci bylo stále přihlíženo k potřebám dětí různého věku.

Nadace Sirius vnímá jednotný diagnostický nástroj určený pro vyhodnocování míry ohrožení dítěte jako velice potřebný a proto se rozhodla podpořit školící program Vyhodnocování situace ohroženého dítěte a rodiny a následná tvorba individuálního plánu ochrany dítěte