Primární prevence ohrožení rodiny

Projekt Primární prevence ohrožení rodinyse ve svých aktivitách, jak vyplývá z jeho názvu,  zaměřuje především na předcházení negativním vlivům a na ochranu rodiny a dítěte před nepříznivými okolnostmi jeho života.

Pro posouzení kvality života dítěte je nutné zhodnotit všechny okolnosti, které na ni mají vliv a pojmenovat takové situace, jež ohrožují jak dítě samotné, tak i celou rodinu jako vzájemně propojený organismus, který dítě ovlivňuje a formuje.

Důležitou součástí pomoci dětem je včasná identifikace kritických míst v jejich životě a snaha o nalezení cest k systematickému řešení konkrétních situací, které povedou k eliminaci problémových situací v rodinném prostředí.

V roce 2012 tak vznikl projekt nazvaný Primární prevence ohrožení rodiny, který usiluje o nalezení takových opatření, aby k ohrožení rodiny a dítěte pokud možno vůbec nedocházelo.

Opatření primární prevence by měla vést k:

  • eliminaci ohrožení dítěte, aby k němu vůbec nedošlo
  • oddálení ohrožení dítěte, pokud ho nelze eliminovat
  • zmírnění dopadů na dítě, pokud nelze ohrožení dítěte eliminovat, popř. oddálit

 

Stěžejní strategií tohoto projektu bylo zrealizování rozsáhlého celorepublikového výzkumu, jehož cílem bylo zmapovat aktuální situaci v českých rodinách s alespoň jedním dítětem do dvanácti let. Na základě získaných dat se podařilo zjistit, jaká je současná životní situace rodin v České republice.

Výzkum poskytl jedinečné informace o stavu české rodiny, které umožní analyzovat  její životní a finanční situaci, hodnoty, rodinné aktivity, názory a postoje i subjektivně vnímaná ohrožení. Získaná data pomohou vyhodnotit rizika, která dítě v rodině ohrožují.

Na základě výsledků výzkumu se tak nabízí nová možnost pomoci ohroženým rodinám založená na exaktních údajích.

Závěry výzkumu otevírají prostor k uplatnění nových metodických postupů zaměřených na konkrétní pomoc ohroženým rodinám, včetně motivace rodiny k přijetí odborné pomoci.

S výsledky výzkumu byla odborná veřejnost seznámena na konferenci Stav české rodiny, co ji chrání a ohrožuje, která se uskutečnila dne 1. června 2016 v Praze.

Všechny příspěvky, které byly na konferenci prezentovány, tiskové zprávymonitoring médií naleznete ZDE. 

 

Součástí projektu jsou mj. následující aktivity:

Výstupy z projektu:

 

Expertní tým projektu:

Kamila Badová, MUDr. Pavel Biskup, Bc. Daniel Dvořák, Mgr. Markéta Jírová Exnerová, DiS., Mgr. Helena Fialová, PhDr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D., RNDr. Pavel Charamza, CSc., Ing. Dana Lipová, Mgr. Alexandra Matějková, Mgr. et Mgr. Daniel Prokop – sociolog, Median, s.r.o. a FSV UK, Vladimíra Tvrdková, Ing. Mgr. Marek Vranka

 

Nadace Sirius děkuje všem organizacím, které se zapojily do celorepublikového výzkumu. Díky jejich spolupráci se podařilo získat jedinečná data, která poskytla aktuální obraz o stavu české rodiny a pomohla získat informace o rizikových faktorech, které dnešní rodinu ohrožují.
Mimořádné poděkování patří organizacím uvedeným v závěru Závěrečné zprávy z výzkumu.