Posílení služeb pro rodiny - sanace ohrožené rodiny v ČR

Podpořené projekty:

Název organizaceTermín realizaceČástka
STŘEP, o. s. – České centrum pro sanaci rodiny 8/2009 – 12/2011
10/2012 - 9/2014
3 504 385,- Kč
2 224 461,- Kč
Dům tří přání 9/2009 – 12/2010
3/2011 – 2/2012
1 111 274,- Kč
1 000 000,- Kč
Amalthea o.s. 9/2009 – 12/2011 4 527 335,- Kč
SANANIM 9/2009 – 8/2011 1 621 592,- Kč
Diakonie ČCE – středisko v Plzni
Diakonie ČCE – Západní Čechy
8/2009 – 7/2011
1/2012 – 4/2012
8/2012 – 7/2014
1 088 320,- Kč
338 563,- Kč
1 808 984,- Kč
Host Home-Start Česká republika 9/2011 - 12/2013 2 582 770,- Kč
Celkem  

19 807 684,- Kč
STŘEP, o. s. – České centrum pro sanaci rodiny

Sanace je spolupráce

Cíl:
snižovat počty dětí odebíraných z rodin, posílit fungování multidisciplinární spolupráce a systémově ovlivnit tvorbu koncepce a metodiky týkající se sanace rodiny v Praze. Do projektu bude zapojeno minimálně 70 odborníků, a to sociální pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí jednotlivých částí Prahy, pracovníci zařízení pro výkon ústavní výchovy, poskytovatelé sociálních služeb pro ohrožené rodiny, soudci a další odborníci.
Výstup:
3 příklady dobré praxe multidisciplinární spolupráce a metodiky, které přispějí k ovlivnění tvorby koncepcí a metodik na úrovni ministerstev a zvýší kvalitu péče odborníků o ohrožené děti.
Pomoc cílové skupině
: 160 ohrožených dětí a jejich rodin.
www.strep.cz

 Metodická doporučení (1.20 Mb)
 Závěrečné zhodnocení projektu (397.42 Kb)

Prevence dopadu traumatických situací na ohrožené děti

Cíl: odborné doprovázení dětí dotčenými odborníky mobilního týmu v traumatických situacích, kterými jsou mj. situace: před odebráním dítěte z rodiny, v průběhu odebírání dítěte z rodiny, v průběhu pobývání dítěte v ústavním zařízení. Zároveň multidisciplinární spolupráce a sanace dotčené rodiny, aby mohla v konkrétním čase převzít dítě zpět do své výchovy.
Výstup: Metodické postupy zaměřené na podporu dítěte aktuálně ohroženého separací od rodinyMetodické postupy práce mobilního týmu
Pomoc cílové skupině
: 40 ohrožených dětí a jejich rodin.

pdfZávěrečná zpráva286.84 KB
pdfMetodická doporučení multidisciplinární podpory ohroženého dítěte248.91 KB

↑ nahoru

Dům tří přání

Komplexní podpora a sanace ohrožených rodin

Cíl: poskytování komplexní podpory ohroženým rodinám s dětmi a v druhé řadě pak intervence za změnu legislativy a za sjednocení metod práce v dané oblasti. V rámci projektu bude vytvořeno první vzorové pracoviště aplikující komplexní přístup v oblasti prevence a nápravy problémů rodin s dětmi (pobytové, ambulantní a terénní služby), které bude moci sloužit jako model pro tvorbu obdobných zařízení.
Výstup: metodika ambulantní práce s ohroženými rodinami, nové interní směrnice a interní  metodika poskytování komplexních služeb ohroženým rodinám s dětmi.
Pomoc cílové skupině
: minimálně 190 rodin, z toho přibližně 35 dlouhodobě.

Výsledky projektu (333.21 Kb)

Prevence ústavní výchovy prostřednictvím intervence za legislativní změny a zefektivnění sanace ohrožených rodin

Cíl:Intervence za legislativní změny a za sjednocení metod práce +Zefektivnění sanace ohrožených rodin metodickým prohlubováním spolupráce týmu Domu Přemysla Pittra pro děti (DPPD) a Ambulantně terénního centra (ATC) ve všech formách poskytovaných služeb (pobytová, ambulantní a terénní) a tak rychleji a efektivněji zpracovat zakázku klienta, nabídnout mu nejvhodnější způsob spolupráce a optimální následnou péči.
Výstupy :
a)   nástroje pro mapování a vyhodnocování rodinné situace společných pro oba ambulantní týmy
b)   metodiky společné práce pracovníků z obou týmů při společné konzultaci s  rodinou
c)   metodiky programu komunity jako nástroje praktického propojení práce obou zařízení
Pomoc cílové skupině: Předpokládaný počet podpořených rodin za dobu trvání projektu je 35 rodin dětí na pobytu v Domě Přemysla Pittra pro děti a 70 rodin, kterým budou poskytnuty služby v Ambulantně terénním centru.

 Dum-tri-prani-metodika-skupinoveho-programu.pdf (151.73 Kb)
 Dum-tri-prani-metodika_spolecne-prace.pdf (382.84 Kb)
 Dum-tri-prani-zaverecna-zprava-projektu.pdf (274.81 Kb)

www.dumtriprani.cz

↑ nahoru

Amalthea o.s.

Sanace rodiny – systematizace služeb v Pardubickém kraji

Cíl: vytvořit systém služeb pro podporu víceproblémové rodiny z Pardubického kraje ohrožené odebráním dítěte včetně zavedení služby sanace rodiny do regionů severovýchodní části Pardubického kraje a tento systém provázat s koncepčními materiály kraje i obcí. Součástí plánu je i rozšíření kapacity organizace, rozvoj v oblasti know-how a způsobů jeho šíření. Bude navázána spolupráce se 6 úřady orgánů sociálně-právní ochrany dítěte, se 3 zařízeními ústavní výchovy, se 4 regionálními neziskovými organizacemi a se 6 základními školami v regionu.
Výstup: zavedení terénní služby sanace rodiny v Pardubickém kraji, zvýšení povědomí o službě sanace rodiny u orgánů sociálně-právní ochrany dítěte, vytvořená metodika sanace rodiny se specifiky pro práci na úrovni kraje včetně způsobu šíření metodiky a zavedený stabilní dobrovolnický program.
Pomoc cílové skupině: 110 dětí a jejich rodiny.
www.amalthea.pardubice.cz

 Metodika-sanace.zip (3.48 Mb)
Závěrečná zpráva z projektu (474.57 Kb)

↑ nahoru

SANANIM

Komplexní program péče o děti drogově závislých matek

Cíl: zajištění a podpora plnohodnotného vývoje dítěte, jehož rodič (matka) užíval drogy, a to bez jeho vytržení z rodinného prostředí realizací komplexní sanace rodiny, identifikací a saturací potřeb každého z jejích členů. Projekt je také přínosem pro oblast prevence rozvoje rizikových faktorů při vzniku poruch chování u dítěte, v dlouhodobých důsledcích projekt také napomáhá tomu, aby dítě neopakovalo drogovou závislost rodiče.
Výstup:
metodika komplexní péče o děti drogově závislých matek, která bude také přínosem pro obor adiktologie a další příbuzné obory.
Pomoc cílové skupině:
140 dětí ohrožených drogovou závislostí rodiče (matky) a jejich širší rodiny.
www.sananim.cz

 Výsledky projektu (163.16 Kb)
 Manuál práce s dětmi drogově závislých klientů (1.09 Mb)

↑ nahoru

Diakonie ČCE – středisko v Plzni

Centrum SOS Archa – krizové centrum pro děti, mládež a dospělé

Cíl: doplnit stávající spektrum služeb centra o aktivity prevence kriminality dětí a o systém včasného vyhledávání rodin, ve kterých dochází k ohrožení zdravého vývoje dítěte. Zároveň vytvoření systému včasného a účinného zásahu na podporu rodin s využitím v praxi ověřené spolupráce s orgány státní správy či samosprávy, školami, dětskými lékaři či dalšími institucemi. K nejrozsáhlejší preventivní práci bude docházet na školách, kde bude 1 500 žáků a studentů ZŠ a SŠ vzděláno v praktickém postupu jak zvládnout životní krizové situace a jak kontaktovat odbornou krizovou pomoc.
Výstup: vytvoření systému spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí v Plzeňském regionu a jeho ověření v praxi. Tento nastavený systém spolupráce bude definován v metodickém materiálu.
Pomoc cílové skupině
: 80 rodin.
www.diakonieplzen.cz

 Výsledky projektu (399.50 Kb)
 Metodika ambulantní podpory rodiny (898.13 Kb)
 Metodika multidisciplinární spolupráce (425.08 Kb)

Diakonie ČCE - Západní Čechy

Analýza poskytování krizové pomoci dětem a mladistvým na ZŠ a SŠ v České republice a v zahraničí

Cíl: Průzkum poskytování preventivní krizové pomoci dětem na ZŠ a SŠ v ČR, analýza situace preventivních aktivit vztahujících se k projektu v zahraničí.
Výstup: Vyhodnocení zpracovaných poznatků a příp. jejich využití v další fázi projektu, který by mohl podpořit vznik „krizového interventa-ombudsmana pro žáky v obtížných životních situacích přímo v prostorách školy.

 Výsledky projektu (284.58 Kb) 

Archa – Vylodění

Cíl:pilotně poskytnout službu externího krizového interventa přímo v prostorách dvou základních a jedné střední školy v Plzeňském kraji. Navrhnout a v rámci lokalit tří pilotních škol vyzkoušet a ověřit možnosti mezirezortní spolupráce v oblasti péče o ohrožené děti a jejich rodiny. Projekt počítá se zapojením trojlístku škola – dítě – rodina, ale také dalších odborníků z oblasti školství, zdravotnictví, sociální práce.
Výstupy: vyhodnocení pilotního projektu krizového interventa a vytvoření metodiky komunikace s žáky a pedagogickými pracovníky na ZŠ a SŠ zaměřené na zprostředkování a využívání služeb krizové pomoci a služeb pro rodiny.
Cílová skupina
: 300 dětí a studentů, 60 učitelů a 60 rodičů.

pdfZávěrečná zpráva287.04 KB
pdfZpráva o realizaci pilotního projektu2.13 MB
pdfMetodika komunikace s ohroženými dětmi4.39 MB

↑ nahoru

Host Home-Start Česká republika

Host – Rodič rodiči – pomoc ohroženým rodinám

Cíl: Podpora sociálně ohrožených rodin v jejich přirozeném prostředí – v jejich domovech – prostřednictvím vyškolených dobrovolníků tj. terénní práce s ohroženou rodinou s důrazem na preventivní a terapeutickou funkci.
Výstup: Metodika práce s ohroženou rodinou, která bude obsahovat: práce s ohroženou rodinou obecně, specifika dobrovolnické práce s rodinou, specifika terénní sociální práce a specifika diagnostiky ohrožených rodin v jejich přirozeném prostředí.
Pomoc cílové skupině
: 80 rodin (cca 140 dětí a 150 příbuzenských osob).

pdfZávěrečná zpráva z projektu(396.71 KB)
pdfMetodika(8.41 MB)

↑ nahoru