Děti se zdravotním postižením

Podpořené projekty:

Název organizaceDélka realizaceUkončeníČástka
Diakonie ČCE - středisko v Praze 5 - Stodůlkách 32 měsíců 31. 10. 2013 3 716 998,- Kč
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 24 měsíců
28 měsíců
30. 03. 2013
01. 03. 2017
3 138 440,- Kč
3 098 000,- Kč
Kolpingova rodina Smečno 24 měsíců 31. 12. 2012 2 730 000,- Kč
Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých 24 měsíců 31. 12. 2012 641 500,- Kč
Portimo, o.p.s. 24 měsíců 31. 12. 2012 1 459 336,- Kč
Středisko rané péče SPRP České Budějovice 24 měsíců 31. 12. 2012 1 042 970,- Kč
Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. 24 měsíců 31. 08. 2016 2 792 543,- Kč
Raná péče EDA, o.p.s. 24 měsíců 31. 08. 2016 2 427 200,- Kč
Společnost pro mukopolysacharidosu 48 měsíců 30. 06. 2018 7 674 870,- Kč
Celkem     28 721 857,- Kč
 

Diakonie ČCE – středisko v Praze 5 – Stodůlkách

Raná péče v Ústeckém kraji

Cíl: rozšíření sociální služby raná péče pro rodiny dětí s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením do Ústeckého kraje.
Inovativní prvky: rozšiřování služby do regionu, kde služba dosud chybí, mapy návazných služeb
Výstup: Metodika rozšiřování sociální služby rané péče do regionů, kde dosud chybí; Speciální metodika podpory vývoje dětí s postižením v raném věku (orofaciální stimulace, stimulace motorického vývoje); Sestavení map návazných sociálních služeb pro rodiny dětí v raném a předškolním věku v krajích a běžných předškolních zařízeních s možností přijetí dítěte s postižením
Pomoc cílové skupině
: podpora 35 rodin, které pečují o dítě s mentálním, pohybovým nebo kombinovaným postižením v raném věku (0-7 let), žijící v Ústeckém kraji
Působnost: Ústecký kraj
www.rana-pece.cz

pdfZávěrečná zpráva Diakonie Stodůlky(401.38 KB)
pdfMapa návazných služeb pro rodiny dětí v raném a předškolním věku v Ústeckém kraji(887.93 KB)
pdfMetodika rozšiřování služby rané péče v kraji bez dostupnosti služby(777.22 KB)
zipSpeciální metodika podpory vývoje dětí s postižením v raném věku(16.3 MB)

↑ nahoru

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Nastartování systému včasné diagnostiky s přímo navazující následnou péčí pro děti se sluchovým postižením a jejich rodiny

Cíl: vytvoření uceleného systému eliminujícího špatnou nebo opožděnou diagnostiku dítěte se sluchovým postižením, který umožňuje dětem se sluchovým postižením a jejich rodinám včasné zapojení do navazujícího komplexu speciální odborné péče; vytvoření funkční sítě odborníků.
Inovativní prvky: vytvoření funkční sítě odborníků, zvýšení počtu včasných diagnostik a následná péče
Výstup: systém včasné diagnostiky s přímo navazující péčí pro děti se sluchovým postižením, aplikovatelné výsledky spolupráce s dalšími institucemi, poradci rané péče, vytvoření 10 metodik služeb rané péče, funkční síť odborníků, včetně proškolených pediatrů.
Pomoc cílové skupině: podpora 80-90 rodin dětí se sluchovým, kombinovaným nebo závažným postižením vývoje řeči ve věku od 0 do 6 let, neslyšících rodičů s dětmi ve věku od 0 do 6 let; práce s 200 pediatry – dětskými lékaři; vyškolení 16 plně kvalifikovaných pracovníků v preventivních sociálních službách.
Působnost: celá Česká republika
www.frpsp.cz

pdfZávěrečná zpráva projektu(462.04 KB)
pdfMetodiky rané péče(805.81 KB)

↑ nahoru

 

Systémové zajištění celostátní peče a podpory rodinám s dětmi se sluchovým postižením od 0 do 18 let

Cíl: systémové zajištění péče a podpory rodinám s dětmi od 0 do 18 let s vrozeným nebo získaným sluchovým postižením, ale i dětem s progresivní ztrátou sluchu či dětem ohluchlým a to v době po sdělení diagnózy, v době adaptace na sluchové postižení a v období první fáze rehabilitace a kompenzace sluchové vady.
Výstup: metodika pro neonatologická pracoviště, 10 metodik pro práci s rodinou a dětmi se sluchovým postižením od 0 do 18 let, metodika diagnostického balíčku, informační web portál, brožura pro rodiče a videospoty.
Pomoc cílové skupině: podpora 200 rodin dětí se sluchovým, kombinovaným nebo závažným postižením vývoje řeči ve věku od 0 do 18 let, 90 neonatologických pracovišť, 6 spolupracujících foniatrů.
Působnost: celá Česká republika
www.frpsp.cz

↑ nahoru

 

Kolpingova rodina Smečno

Podpora rodin s dětmi s onemocněním spinální muskulární astrofie (SMA)

Cíl: podpora rodin dětí s onemocněním Spinální muskulární atrofie prostřednictvím nabídky služeb a osvětovou činností; vytvoření modelu podpory rodin dětí s tělesným postižením.
Inovativní prvky: psycho-rehabilitační pobyty, edukace pečujících příslušníků rodin
Výstup:
Model péče o rodiny s dětmi s SMA, který je přenositelný též na děti s jiným handicapem; Informační materiály o problematice péče o děti s SMA; sdílení dobré praxe (konference, semináře).
Pomoc cílové skupině:
podpora 70 rodin s dětmi s diagnostikovaným onemocněním Spinální muskulární atrofie; oslovení 500 odborníků pomáhajících profesí, zdravotních a sociálních oborů za účelem posílení informovanosti.
Působnost: celá Česká republika
www.dumrodin.cz

 Závěrečná zpráva - SMA (590.47 Kb)
 Metodika SMA 2012 (3.22 Mb)

↑ nahoru

Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých

Vidět tvýma očima

Cíl: doplnění sítě sociálních služeb pro děti se zrakovým postižením a jejich rodiny o služby asistenčního, poradenského a podpůrného typu.
Inovativní prvky: služba dobře navazuje na ranou péči (děti 7-18 let), tento typ služby doposud chybí; odlehčovací služby formou kvalitní osobní asistence; poradenské, asistenční a podpůrné služby pro rodiny
Výstup: Školící program pro osobní asistenty dětí se zrakovým postižením, metodika spolupráce asistentů s rodinami, metodiky celé služby ověřené v projektu – zaregistrování u MPSV jako sociální služba; kvalitní příklad dobré praxe, snaha předávat know-how.
Pomoc cílové skupině
: podpora 42 dětí se zrakovým postižením ve věku 7-18 a jejich rodin.
Působnost: Hlavní město Praha
www.okamzik.cz
www.nevidomimezinami.cz

 Závěrečná zpráva - Okamžik (529.02 Kb)
 Metodická směrnice - Okamžik (1.74 Mb)

↑ nahoru

Portimo, o.p.s.

„Roztáhnout křídla...". Raná péče na Vysočině – rozvoj služby pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením

Cíl: zlepšení kvality služeb rané péče pro rodiny pečující o děti v raném věku s ohroženým vývojem, zajištění dostupnosti služeb, zajištění informovanosti rodin, zajištění spolupráce s lékaři, zvýšení informovanosti veřejnosti
Inovativní prvky: využití dobrovolníků, psychologická podpora pro rodiče, hlubší zaměření na spolupráci se subjekty péče o děti se ZP, pobytové akce a klub rodičů, dostupnost služby na Vysočině, odborný růst
Výstupy:  Metodika meziinstitucionální a mezioborové spolupráce se subjekty péče o děti se ZP, Metodika – strukturovaný výstup projektu - „příklad dobré praxe"
Pomoc cílové skupině projektu: podpora 15 rodin dětí s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením nebo dětí narozených předčasně, jejichž vývoj je ohrožen rizikovými faktory (0-7 let); spolupráce se 100 lékaři a 10 dobrovolníky
Působnost: Kraj Vysočina, okres Žďár n. S.
www.portimo.cz

 Závěrečná zpráva projektu (507.11 Kb)
 Závěrečná metodika projektu Roztáhnout křídla (26.45 Mb)

↑ nahoru

Středisko rané péče SPRP České Budějovice

Spolu doma i v komunitě

Cíl: podpora rodin dětí s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením v raném věku, pečujících o děti v přirozeném prostředí domova, prevence umísťování těchto dětí do ústavních zařízení a prevence sociálního vyčleňování rodin z jejich komunity; zvýšení informovanosti lékařů
Inovativní prvky: rozšíření odborného týmu, vyšetření zraku u velmi malých nebo nemluvících dětí, prevence sociálních důsledků zdravotního postižení dítěte, dosavadní zkušenost a odbornost rozšiřována o nové služby – např. alternativní komunikace, práce se sourozenci dětí se ZP
Výstupy: Metodika rané péče, práce s celou rodinou, příručka s kazuistikami pro veřejnost, informovanost lékařů a úřadůPomoc cílové skupině podpora 90 rodin dětí s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením v raném věku
Působnost: Jihočeský kraj a část K. Vysočina (okresy Pelhřimov a Havlíčkův Brod)
www.ranapece.cz

 Závěrečná zpráva (626.46 Kb)
 Nase-cesta-metody-prace-s-rodinou-v-rane peci.pdf (9.55 Mb)

↑ nahoru

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s.

Komplexní podpora rodin dětí s poruchami autistického spektra v době stanovení diagnózy

Cíl: zajistit komplexní podporu pro rodiny dětí s poruchami autistického spektra v době stanovení diagnózy nebo podezření na diagnózu pomocí vybudování poradenského centra zaměřeného na poskytování psychologické intervence, sociálního poradenství a terénního poradenství v rodinách.
Výstup: vyhodnocení pilotní činnosti poradenského centra, metodika práce s rodinami dětí s PAS.
Pomoc cílové skupině: podpora 200 rodin dětí s poruchami autistického spektra nebo s podezřením na poruchy.
Působnost: Jihomoravský kraj
www.apla-jm.cz

↑ nahoru

Raná péče EDA, o.p.s.

Máme dítě s postižením, ale máme se na koho obrátit!

Cíl: informovat odbornou zdravotnickou veřejnost o existenci rané péče a jejich službách. Zajistit rodinám dětí ohrožených zdravotním postižením krizovou intervenci pomocí telefonické a chatové krizové a informační linky. Poskytovat klientským rodinám Rané péče EDA ambulantní a terénní psychologickou pomoc.
Výstup: metodika zavedení a provozu krizové a informační linky, metodika osvěty a systému depistáže.
Působnost: osvěta a vzdělávání - Praha, Středočeský, Pardubický a Ústecký kraj, krizová linka - celorepublikově
www.ranapece.eu/praha

↑ nahoru

Společnost pro mukopolysacharidosu

Provázení 2014 – 2018 – Poradenství, podpora a pomoc dětem a rodinám od okamžiku sdělení nepříznivé diagnózy dítěte

Cíl: zajistit komplexní podporu a provázení rodin dětí se závažným zdravotním postižením od počátku sdělení diagnózy a v prvních fázích vyrovnávání se rodiny s onemocněním přímo v prostorách Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Vyhodnocení a metodické zpracování výstupů k dalšímu šíření v rámci této problematiky.
Výstup: 4 odborné publikace, vzdělávací semináře pro zdravotnické pracovníky, metodika „Provázení“, národní konference „Provázení“.
Pomoc cílové skupině: podpora 350 rodin dětí se zdravotním postižením, vzácným onemocněním a rodin dětí předčasně narozených a dětí s nízkou porodní hmotností.
Působnost: celá Česká republika